Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[77v]

Maria bold Christelige foruent Jesu Christo til loff.

O Jesu Bold met megit vold/
Gud Faders Søn oc ære/
du haffuer met mact nu ødelagt/
den falske Dieffuels Snare/
Mod Adams fald fick du det kald/
Som oss Gud Fader iette/
paa det han vilde forgette/
min Synd oc skyld/ du vost mig huld/
Der er ey trøst/ huor du ey est/
barmhiertighed at forhuerffue/
Huem ey haffuer dig/ oc din naade met sig/
han er euig forderffuit
⁕ O Christe mild/ du haffuer stild/
vaare Oldefæders forlange/
Som Aar oc dag/ i ve oc i wmag/
Vdi Helffuede laage fangne/
vdaff stor nød/ robte de o Gud/
Lad op de Hiemmelske porte/
at obnes i alle orde/
Sent oss din Søn/ der tager oss |78r fra/
den suare ve/ som du lod ske/
O Christe met din pine/
derfaare est du offuer verden nu/
En Herre til euig tide
⁕ O Jesu ren/ du est all ene/
alle synderis trøst paa Jorden/
Som vor forseet aff euighed/
ith Menniske skulde vorde/
oss alle til trøst/ for vden brøst/
Du skalt dem alle dømme/
der ey ville Troen nemme/
O verdige Fruct/ all min tilfluct
haffuer ieg til dig/ Thi du haffuer mig
forhuerffuit euig glæde/
mit haab til dig/ er tryggelig/
Som mig kan naaden giffue
⁕ O Christe god/ aff Dauids Rod/
naadig for vden ende/
gantske flittelig haffuer du mig/
igen til dig lad vende/
Alt met dit Ord/ Haffuer du det giort/
fra falske Propheters Lære/
der røffuede mig fra din ære/
met deris dict och falske Scrifft/
Jeg led der paa/ Och mente saa/
der met stor naade forhuerffue/
Jeg forlod dig dem icke mig/
min wforstand det giorde.
⁕ O Jesu fin/ dit ord giffuer skin/
|78v Lær oss dig ret at dyrcke/
Och vere deris Tolck/ dine arme folck
som side vdi det mørcke/
Haffue ingen frist/ men argelist/
alt vdaff Menniskens lære/
i dem dine ord formere/
O Herre sød hielp her aff nød
giff dem din trøst du haffuer forløst
met pine oc død all ene/
de haabe til dig/ samdrectelig/
ey paa deris gerninger wrene
⁕ O Christe kære/ om det saa skeer
Dit ord skal fra mig vige/
saa kom til mig miskundelig/
oc lad mig ey besuige/
Aff Menniskens skick/ oc falske dict/
huem kan den list begribe/
hun lader sig hellig scriffue/
Som dog er løgn oc idel segn/
Din hellige røst er liffuit vist
dit ord kan sandhed lære/
det spise mig ieg beder dig/
lad mig det ey ombære
⁕ O Jesu Christ/ sand Gud du est
ingen brøst i dig kan vere/
Han er ey queg der fuldelig
bescriffue kan din ære/
Din erlighed/ oc maiestet/
ere alting vndergiffuen/
i huad som helst der leffuer/
i alle creatur/ O Konning pur/
naar ieg skal dø/ aff denne ø/
mit hierte maa da lide/
Da |79r hielp du mig/ at ieg hoss dig/
Euindelige maa leffue

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.