Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[76v]

En Aandelig lofsang at beklage sin Synd oc brøst met

BEklage aff all min sinde
maa ieg met Kong Dauid
Jeg kan det oc besinde/
Min Gud hand|77rvaar mig vred/
Jeg det vel ved/
det er min Synd wrene/
Der hannem saa all ene
fortørnede mange leed
⁕ O Gud ieg mig bekender
en Syndere for dig/
ieg mercker oc befinder
inted andet i mig/
End ond attraa/
met legems begering/
Til denne Verdens nering
der mig besuige maa
O Herre mig benaade
min Gud och skabere blid/
Min brøst vil mig forraade
det er hennis daglige id/
Oc all min lid
din naade lad mig beuare/
fra Satans falske snare
J denne naadelige tid
⁕ At ieg mig ey bort kaster/
met synd oc ondskab min/
Dit ord som Synden laster/
met all sin krafft oc sind/
O Herre Bold/
lad mig saa stadig bliffue/
at ingen mig kan driffue/
fra din mact oc vold
⁕ O Christ som est all ene
mit haab och all min trøst/
Du est Gudz ord det rene/
som borttager Syndsens brøst/
Det er oc vist/
du kan mig det forhuerffue/
ath ieg maa Hiemmerige erffue/
min glæde oc all min lyst
|77v⁕ Helligaand O Herre/
vd aff din guddoms mact/
Kand du all sandhed lære/
som Christus haffuer sagt/
alt met din krafft/
men ieg er her elende/
lær mig hannem ræt at kende/
aff all min hu oc act.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.