Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[80v]

En gantske skøn Euangelisk vise om Gudz ord oc lærdom

LOffuer Gud i fromme Christne/
quæder och verer glade/
Met Konning Dauid Psalmiste/
priser Gud i alle stad/
Ath Gudz ord monne nu klinge
saa viit offuer alle land/
Der met wi Christum finde/
vor eniste Frelsermand
⁕ Gud haffuer nu aff sin naade/
opuect en Christen mand/
Gudz ord monne han fremdrage
Der met beuiser han/
ath wi som kallis Christne/
haffue lenge farit vilde/
til alt gaat verit vissne/
Det vaar vore Lærefæders skyld
⁕ Ræt Vey til Hiemmerige/
er Gudz ord wden tuil/
som Christus selff siger/
huo hannem følger far ey vild/
Men wi haffue det foractit/
ingen Tro sette wi der paa/
thi haffuer oss Gud bortkastid
och lod oss i mørcke gaa
|81r⁕ Alt det som wi monne gøre/
vor ingen mand nytteligt/
thi Dieffuelen monne oss føre/
ræt mod Gudz ord altid/
met falske Jertegn oc drømme/
sette han sin Snare for oss/
At wi skulde Gudz Ord glæmme/
Oc saa met hannem forgaa
⁕ Han haffuer oc ladit scriffue/
mod Gudz ord lærdom ny/
Der met han monne forgiffue/
alle de som Gudz ord sky/
Oc sette deris haab til andet
end Christi pine oc død/
De ere aff Gud forbandit/
Oc kommer til Helffuedis glød
⁕ Der paa skal man dem mercke/
som Dieffuelsens lerdom følge/
Ath de wille altid gerne
haffue deris egen vilge/
och følge deris egne sinde/
Oc Menniskens falske lærdom/
Gudz ord ville de ey nemme/
De ere dem beske oc huasse
⁕ De holde mere aff deris vane/
oc gamle forfæders dict/
End aff Gudz ord det sande/
oc Gud Faders hellige scrifft/
Som aff euig tid haffue verit/
dog sige de at det er nyt/
Gudz ord haffue de for|81vladit/
Oc dieffuelens lærdom til dem byt
⁕ De klæde stocke oc stene/
oc holde besynderlige dage/
Der met ville de Gud tiæne/
och derfaare Hiemmerige haffue/
De fattige lade de fryse/
och lide hunger och nød/
Gud bød wi skulle dem spise/
hans bud wi inted skøde
⁕ Er det icke en stor blindhed/
ath de ville Gud ey Tro/
Som er den euige sandhed/
oc vil giffue euig ro/
Alle dem hans lærdom følge/
det haffuer Christus fortient/
alt paa Kaarssens Galye/
der til vor han vdsend
⁕ Gud Fader haffuer sin Søn skickit
til alles vor salighed/
Han haffuer oss sin scrifft giffuit/
Hun er fuldkommelig/
Hun kan dig all sandhed lære/
alt det dig er nytteligt/
Vi bihøffue ey Mestere flere/
Christus giffuer Hiemmerige
⁕ Thi lade wi dem nu fare/
som tro paa sin egen krafft/
Vi ville hoss Gudz ord vere/
tro huad Christus haffuer sagt/
J hannem all sandhed findis/
all naade oc all miskund/
De skulle met Dieffue|82rlen tuingis/
som hannem Tro ingelund.
⁕ Seduane/ kan dem ey hielpe/
naar Dommen holdis skal/
Oc ey deris gamle forfædre
Christus bliffuer offuer dem alle
Hans Ord skulle da fremgange/
Oc alle skulle Hiemmerig faa/
som hannem haffue gangit til haand/
oc effter hans lærdom gaa
⁕ Priiss vere Gud euindelig/
som oss haffuer sine ord sent/
met dem wi kunde bliffue salige
oc komme fra Dieffuelsens tant/
De lære at Tro Gud all ene
altid for vden Galle/
Oc vor ieffn Christen at tiene/
det vnde oss Christus alle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.