Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|96rIIBenedictus.

BEnedidet vere Jsraels Gud och Herre/
Fordi han haffuer søgt och forløst sit Folck
Oc han haffuer opræt oss salighedens børn
i Dauidz huss sin Tiæneris
Som han haffuer altid igennem sine hellige Propheters Mund/
huilcke som ere aff gammel tid
Det skulle ske at wi skulle frelsis fra vaare wuenner/
och aff alle deris haand huilcke oss før haddede
Paa det han skulle bruge sin barmhiertighed/ met vaare foreldre/
och vere ihukommende sit Testamente oc løffte
Och fuldkomme den eed han sor Abraham vor Fader/
ath han skulle giffue oss sig alle
Paa det at wi som vaare frelste aff vore wuenners hender/
skulle tiæne hannem wden redtzel
Met hellighed och Retferdighed/
for |96vII hans ansict i alle vore liffs tid
Oc du Barn skalt kallis den høyestis Prophete/
Thi du skalt gaa for Herrens Ansict/ oc berede hans Veye
Til at giffue hans Folck salighedz lærdom/
til deris Synders forladelse
Vid vor Gudz storre oc hierte barmhiertighed/
met huilcken han søgte oss oprunden aff det høyeste
Ath han skulle liuse dem som side vdi Mørcke oc i dødens skugge/
at stille vore føder til fredzens veye
Ere vere Gud Fader oc Gud Søn oc saa Gud den Helligaand
Som verit haffuer aff begyndelse/
nu er oc altid bliffuer til euig tid Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.