Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[120r]

Communio. En Lofsang at tacke oc loffue Gud met

GVd vere loffuit oc benedidet
som oss selff haffuer bespiset/
Met sit Legeme oc met sit Blod/
Det giffue oss Herre Gud til gode
Kyrie eleyson
⁕ Herre vid dit hellige Legeme
det som aff din Moder Maria kom.
Dit hellige Blod oc din død/
hielp oss Herre aff all vor nød
Kyrie eleyson.
⁕ Dit hellige Legeme er for oss giffuit
i Døden at wi skulle leffue/
Jngen større gaffue kunde han oss skencke/
Der met wi hannem oc hans Død betencke
Kyrie eleyson
⁕ Kerlighed o Herre dig saare tuingit haffuer/
Ath dit Blod ey offuer oss klaffuer/
Som betalede all vaar skyld/
Ath |120v oss Gud er vorden huld/
Kyrie eleyson
⁕ Gud i alle gaffuer oss vil velsigne/
At wi paa hans vey skulle bliffue/
J ræt kærlighed oc brøderlig tro/
at den Mad kommer oss ey til wro/
Kyrie eleyson
⁕ Herre met din Aand oss aldrig forlad
men lad oss dig paakalle i allen stad/
Ath din arme Christenhed/
maa leffue i fred oc samdrectighed/
Kyrie eleyson

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.