Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[118v]

En gudelig oc krafftig Loffsang

Ath siunge i Christi Naduere/ naar Christi Brud gaar til Gudz Bord/ at anamme først Aandelige met Troens Mund Christi Legeme oc dricke met troens Læber Christi Blod/ Som Christus siger selff Joannis vi. Vden i æde Menniskens Søns Kød/ oc dricke hans Blod/ Da skulle i icke haffue Liff i eder/ der til met|119r anammer hun ocsaa i Sacramentet i vin oc Brød/ Christi Testamente/ J huilckit ihukommiss Herrens Kaarss/ pine død oc hans verdige oc dyrebar Blodz vdgydelse/ Oc serdelis det eniste oc euige offer som han offrede sig selff Gud Fader paa Kaarssens Galye/ Giffuendis sig til en fyllist gørelse och vederlagt for alle Verdens Synder

IEsus Christus er vaar salighed/
som fra oss tog Gud Faders vrede
met sin pine oc hellige død/
frelste han oss fra helffuedis nød
⁕ At wi aldrig det forgede/
gaff han oss sit legeme at æde/
som er skiul i Brødsens skin/
Oc at dricke sit blod i Vin
⁕ Huem aff denne Kaast vil æde/
sit hierte oc sin sag han ey forgæde/
huem wuerdig her til gaar/
for liffuit den euige død han for
⁕ Thi skalt du Gud Fader prise/
at han dig saa vel vilde spise/
Oc han for di|119vne Synders lyst/
i døden sin Søn haffuer giffuit vist
⁕ Saadan naade oc barmhiertighed/
søger ith hierte i stort arbeid/
est du karsk saa bliff her fra/
at du skalt icke fordømmelsen faa
⁕ Du skalt nu bliffue i stadig Tro/
da faar du naade miskund oc ro/
aff denne kaast han haffuer giffuit/
oss arme til det euige Liff
⁕ Han siger selff kommer i arme/
Jeg vil mig offuer eder forbarmme/
Jngen læge haffue de karske behoff/
hans konst er dem en spaat oc wro
⁕ Vilt du met dine gerninger fange/
och i Hiemmelen for dem indgaange/
da vore min pine oc Død ey fyllist/
for du dig selff din salighed est
⁕ Tror du fast aff hiertens grund/
oc bekender met din Mund/
saa est du ræt gantske vel skicket/
Oc denne kaast din Siæl vederqueger.
⁕ Denne fruct kan ey hæden være/
brødre oc Søstre skalt du ære/
Met dine |120rpenninge/ gotz/ oc Jord/
Der met dem hielpe som Gud haffuer budit

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.