Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[146r]

En deylig oc lystig vise om de v. ord vor Herre Jesus Christus talede den tid han hengde paa Kaarssens Gallie

JEsus paa Kaarsset stod
hannem forløb hans hellige blod/
hans saar giorde |146v hannem stor pine/
Siu ord han talede i samme stund/
dem beholt i tancker dine
⁕ Det første ord det vor saa barmhierteligt
alt til sin Fader aff Hiemmerig/
Det er saa lysteligt at høre/
Forlad dem Fader de vide icke bedre/
end huad som de mig gøre
⁕ Det andet sagde han til Moder sin
Se Quinde din Søn i steden min/
Det skal Joannes vere/
Joannes see du Moder din/
Jeg vil dig henne befale
⁕ Der nest betenck huor mild han er/
mod alle dem hans naade begere/
til Røffueren sagde han naadelige/
Foruist skalt du i denne dag/
met mig i Paradis bliffue
⁕ Det fierde roffte han saa græselig/
Min Gud min Gud hui forlodst du mig
i disse grumme løffuers hender/
ieg pines oc plauues saa bitterlig/
Saa plat er ieg elende.
⁕ J mercke vel huad det femte ord vaar/
Mig tørster sagde han obenbare/
De skenckte hannem ædicke oc Galle/
hannem tørstede alt effter vor salighed/
Den drick han drack for oss alle.
|147r ⁕ Der han haffde drucket den beske drick/
Nu er fuldkommen den hellige scrifft
ieg haffuer det alt fram gaanget/
Huad Propheter haffde spaat om mig/
Det er nu altsammen fuldkommet
⁕ Saa roffte han saa høyt offuer alle Mand/
O Fader ret nu befaler ieg min Aand/
i dine Guddommelig hender/
Saa bøyde han sit Hoffuit ned/
oc saa sin aand vdsende.
⁕ Da Centurio det vunder saa/
hannem siuntis at Verden hun vilde forgaa/
Der mørcktis Sol oc Maane/
Jorden skalf oc røstedis ved/
thi skaberen vor i vonde
⁕ Foruist er det sandelige/
Gud Faders Søn aff Hiemmerige/
som nu lide død oc vaande/
Foruist vaar det vor frelsere kiær
Der nu gaff op sin Aande.
⁕ De fryctede Gud saa inderlige/
och loffuede Gud Fader i Hiemmerige/
det ville wi ocsaa gøre/
han haffuer sin Søn ey for oss spart/
wi ville hannem tro oc høre
⁕ Nu lader oss stride altsommest/
mod |147v synden hun haffuer Gudz Søn Kaarsfest
Di ville wi henne hade/
Och tacke den som oss haffuer løst/
Fra sorg oc alskens vode

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.