Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[148v]

En skøn vise om Lucifers oc vore første forældres offuertrædelse/ oc om Gudz ordz foractelse/ Met de noder Kommer hid till mig sagde Gudz Søn

|149rITth gaat beraad vel betenckt mod/
det er i alle sager god/
den hellige skrifft saa lærer/
den sig vil begynde it spil/
ocsaa sin daarskab fylge vil
det løckis hannem fuld sielden.
⁕ J verdslig ting er det io sandt/
at ingen viss det necte kan/
dog skalt du beder besinde/
at det er fast ith daarligere Spil/
naar en mod Gud sig sette vil/
Gud vil dog marcken vinde
⁕ Lucifer det beuiser først/
som vor en Engel all ypperst/
hoss Gud i fryd och glæde/
men han fant paa den daarlighed
at han Gud selff vilde vere lig/
Aldrig han det forgæder
⁕ Adam som vaar den første mand/
der Gud selff skaffte met sin haand/
kom oss i plas oc møde/
for sin daarskab och egit sind/
bleff all hans glæde vendt omkring/
kom oss met sig til døde
⁕ Spør du nu at huad daarskab er/
den hellige skrifft hun dig det lærer/
Det er |149v Gudz ord ey lyde/
han haffuer dig sagt/ huad dig bør gøre/
om du ellers kunde hans lærdom høre/
visdom skulde dig ey tryde
⁕ Pharao vor en Kong rig/
Gudz folk han hadde fast faangit/
giorde dem platz alle stunde/
Gudz ord vor hannem ret tuert emod/
di slo Gud hannem ned vnder sin fod/
han bleff paa Hanssens grunde.
⁕ Gamaliel den vise mand/
det er forgiffuis/ saa siger han/
at ville Gudz ord fordriffue/
Paulus fick det oc ath forstaa
da Gud monne hannem fra Hesten sla/
til Dammask der han vilde ride
⁕ Betenck dig vel huad du slaar paa
naar du Gudz ord ey høre maa/
der han dig naadelige sender/
at du skulde bliffue der met Gudz barn/
oc du holder dem for løgn oc skarn/
Gudz vrede paa dig vender
⁕ Du est selff viss oc gantske klog/
du ment du haffuer ey behoff/
at du aff Gud skulde lære/
det sin haffuer dig Satan giffuit/
thi han miskunder dig liffuit/
han vil dig ey ombære
|150r Du Orme seck oc vsle Mad/
som vil de ord ey giffue act/
der Gud selff haffuer talit/
huort viltu hen/ din siste tid/
naar verden all forlader dig/
din tid er da forhalid.
⁕ Du ligger oc vender Næsen op/
huor er din mact du arme Krop/
du haffuer Gudz Ord fast hadit
den tid du vaast i Verden til/
nu Gud det lenger ey lide vil
nu haffuer du striden tabit
⁕ Du haffuer forsmaat den dig haffuer skafft/
som alting haffuer i sin mact/
du kant hannem ey vndløbe/
han ropte fast bad dig komme/
men du holt det for hans gammen/
dyrt nock skalt du det købe
⁕ Gud vil da sla vnder Christi fod/
dem som hans ord haffue strid emod
och fylg deris egne drømme/
oc leffuit wgudfryctelige/
deris daarskaff vil da ende sig/
han skal dem da fordømme.
⁕ Di vender om baade quinde oc mand
giffuer eder vnder. Gudz veldige haand/
Och lader eder vnderuise/
Met de Ord som Gud selff haffuer sagt/
aff Hiertens |150v grund giffuer paa dem act/
oc lærer Gud at prise/
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.