Christian 3.s danske Bibel

[290]

XVIII.

DAuid skickede Folcket i aarden / som vaar hoss hannem / oc sette Høffuitzmend offuer dem offuer tusinde oc offuer hundrede. Och sende vd den tredie part aff Folcket vnder Joab / oc en tredie part vnder Abisai Zeru Jas søn Joabs broder oc den tredie part vnder Jthai Gethiter.

Oc Kongen sagde til Folcket / Jeg wil oc drage vd met eder. Men Folcket sagde / Du skalt icke drage vd / Thi om wi end flyde / eller om halffdelen døer / da actede de oss inted / Thi du est alene lige som ti tusinde aff oss / Saa er det nu bedre / ath du hielper oss aff Staden. Kongen sagde til dem / Huad eder tøckis gaat at vere / det vil ieg gøre. Saa stod Kongen hoss Porten / oc alt Folcket drog vd ved hundrede oc ved tusinde.

Oc Kongen bød Joab oc Abisai och Jthai oc sagde / Farer mig lempelig met Drengen Absalon / Oc alt Folcket hørde det / der Kongen bød alle Høffuitzmendene om Absalon.

Absalons tilhengere bliffue slagne ihiel. Oc der Folcket kom vd paa marcken / mod Jsrael / da begyntis striden i Ephraims skow. Oc Jsraels Folck bleff der slaget aff Dauidz tienere / at der skede samme dag it stort Slag / som vaar tiue tusinde Mend. Oc striden spriddis der offuer alt landet / Oc Skowen fortærede mange flere Folck den dag / end Suerd ihielslo.

Oc Absalon kom mod Dauidz suenne / oc red paa en Mule / Oc der Mulen kom vnder en stor tøck Eeg / da bleff hans Hoffuit hengendis ved Egen / oc hand suingde mellem Himmelen oc iorden / Men hans Mule løb bort vnder hannem.

Der en Mand det saa / gaff hand Joab det tilkende / oc sagde / See / ieg saa Absalon henge i en Eeg. Oc Joab sagde til Manden som gaff hannem det tilkende / See / saast du det / Hui slost du hannem der icke ned til iorden? Saa vilde ieg giffuit dig paa mine vegne ti Sølff pendinge oc it Belte Manden sagde til Joab / Haffde du end veyet mig tusinde Sølff pendinge i min haand / da vilde ieg dog icke lagt min haand paa Kongens Søn / Thi at Kongen bød dig oc Abisai oc Jthai faar vore øern / oc sagde / Vocter eder at icke nogen skader drengen Absalon. Eller der som ieg haffde giort noget Falskt paa min Siels fare / effterdi ath der bliffuer inted dult faar Kongen / da haffde du selff staadet mod mig.

Joab sagde / Jeg kand icke lenger tøffue hoss dig. Saa tog Joab try Spiud i sin haand oc Absalon fick sin løn.støtte dem i Absalons hierte / men hand end da leffuede / i Egen. Och ti aff Joabs vnge karle som bare hans Vaaben / gaffue sig om hannem / oc sloge hannem ihiel.

|291Da bleste Joab i Basunerne / och hente Folcket igen / at de skulde icke lenger forfølge Jsrael / Thi Joab vilde spare Folcket.

[Illustration]

Oc de toge Absalon oc kaste hannem i en stor Kule vdi Skowen / och lagde en stor hob Sten paa hannem. Oc al Jsrael flyde / huer til sin Bolig. Och Absalon haffde opreyst sig en Støtte der hand end leffuede / hun staar i Kongens dal / Thi hand sagde / Jeg haffuer ingen Søn / der faare skal denne vere mit naffns Jhukommelse / Oc hand kallede den Støtte effter sit naffn / Oc hun kaldis indtil paa denne dag / Absalons prijs.

Achimaas Zadoks søn sagde / Kære / Lad mig løbe bort oc kundgøre Kongen / at HERREN haffuer skicket hannem Ret aff hans Fienders hender. Joab sagde til hannem / Du fører hannem icke god Tidende i dag / En anden dag skalt du føre Tiender oc icke i dag / Thi Kongens søn er død. Oc Joab sagde til Cusi / gack hen oc sig Kongen / det som du haffuer seet / Oc Cusi tilbad Joab och løb. Men Achimaas Zadoks søn sagde end en gong til Joab / Huad / om ieg løber och effter Cusi? Joab sagde / Hui vilt du løbe / min Søn? Kom hid / du bær icke en god Tidende. Huad / om ieg løber? Hand sagde til hannem / Da løb dog / Saa løb Achimaas strax sin vey / oc kom før end Cusi.

Oc Dauid sad mellem tho Porte / Och Vecteren gick paa portens Tag hoss muren / och løffte sineøyen op / oc saa en Mand løbe alene / Oc hand robte oc sagde Kongen det. Oc Kongen sagde / Er hand alene / da er det en god Tidende i hans mund. Oc der hand løb fast oc kom nermer / da saa Vecteren en anden Mand løbe / och hand robte i porten / och sagde / See / en Mand løber alene / Kongen sagde / Hand er oc it got Bud. Vecteren sagde / Jeg seer den førstis løb / lige som Achimaas Zadok søns løb / Och Kongen sagde / Det er en god Mand / och hand bær en god Tidende.

Achimaas robte / oc sagde til Kongen / Fred / oc hand tilbad faar Kongen paa sit ansict til iorden / och sagde / Velsignet vere HERREN din Gud / som haffuer giffuit det folck iAchimaas din haand / som opløffte deris hender mod min Herre Kongen.

Kongen sagde / Gaar det oc drengen Absalon vel? Achimaas sagde / Jeg saa it stort bulder der Joab Kongens tienere / sende mig din Suend hid / oc ieg ved icke huad det vaar. Kongen sagde / gack hid om oc trin hid / Oc hand gick om oc stod der.

Cusi. See / da kom Cusi / oc sagde / Her ere gode Tidender / min Herre Kongen / HERREN haffuer skicket dig Ret i dag / aff alle deris haand som sette dem op mod dig.

|292 Dauids klagemaal offuer Absalon. Da sagde Kongen til Cusi / Gaar det oc drengen Absalon vel? Cusi sagde / Det skee alle min Herre kongens Fiender / som det gaar Drengen / och alle dem som sette dem mod dig til onde. Da bleff Kongen bedrøffuit / oc gick op paa Salen i porten oc græd / oc der hand saa gick sagde hand saa / Min søn Absalon / min søn / min søn Absalon / Gud Giffue / at ieg maatte dø for dig / O Absalon / min Søn / min Søn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.