Christian 3.s danske Bibel

[325]

XXII.

OC der komme try aar omkring / at der vaar ingen Strid mellem de Syrer ocJosaphath. Jsrael. Men i det tredie aar drog Josaphat Juda Konge ned til Jsraels Konhe. Oc Jsraels Konge sagde til sine Tienere / Vide i icke / at Ramoth i Gilead gør oss til / oc wi side stille / oc tage hannem icke aff Kongens haand i Syrien? Oc hand sagde til Josaphat / Vilt du drage met mig at stride mod Ramoth i Gilead? Josaphat sagde til Jsraels Konge / Jeg vil vere / lige som du / oc mit2. Paral. 18. Folck lige som dit Folck / oc mine Heste / lige som dine Heste.

Oc Josaphath sagde til Jsraels Konge / Spør dog i dag om HERRENS ord / Da |326 samlede Jsraels Konge Propheter ved firehundrede mend / oc sagde til dem / Skal ieg drage til Ramoth i Gilead at stride / Eller skal ieg lade betemme? De sagde / Drag hen op / HERREN skal giffue det i Kongens haand.

Oc Josaphat sagde / Er her ingen flere aff HERRENS Propheter / at wi kunde spø Micheas.rie hannem at? Kongen sagde til Josaphat / Her er end nu en Mand / heder Micheas Jemla søn / aff huilcken mand kand spørie HERREN at / Men ieg er hannem vred / thi hand spaar mig inted gaat men alt ont? Josaphat sagde / Kongen tale icke saa. Da kallede Jsraels Konge en Kammersuend / oc sagde / Hent hid snarlige Micheas Jemla søn.

Oc Jsraels Konge / oc Josaphat Juda Konge / sade huer paa sin Stoel / førde vdi klæder / paa planen faar dørren / paa Samarie Port / oc alle Propheterne spaade faar dem. Oc Zede Zedekia.kia Cnaena søn / haffde giort sig Jernhorn / oc sagde / saa siger HERREN / Met disse skalt du støde de Syrer / indtil du ødelegger dem. Oc alle Propheterne spaade lige saa / oc sagde / Drag hen op til Ramoth i Gilead / oc far lycksalige frem / HERREN skal giffue det i Kongens haand.

Oc Budet / som vaar bort gonget at kalde Micheam / sagde til hannem / See / Propheternis tale ere samdrectelige god faar Kongen / Saa lad nu dit ord oc vere lige som deris ord / oc tale gaat. Micheas sagde / Saa sandelige som HERREN leffuer / ieg vil tale det som HERREN siger mig.

Oc der hand kom til Kongen / sagde Kongen til hannem / Michea / skulle wi drage til Ramoth i Gilead at stride / eller skulle wi lade det betemme? Hand sagde til hannem / Ja / Drag hen op / oc far lycksalig / HERREN skal giffue det i Kongens haand. Kongen sagde end en gong til hannem / Jeg besuer dig / at du inted andet siger mig end det som sant er / i HERRENS Naffn. Hand sagde / Jeg saa al Jsrael atsprid paa Biergene / lige som Faar der haffue ingen Hyrde / Oc HERREN sagde / Haffue disse ingen Herre? Huer aff eder vende sig hiem igen met fred. Da sagde Jsraels Konge til Josaphat / Haffuer ieg icke sagt dig / at hand spaar mig inted gaat / men alt ont.

Hand sagde / Hør nu fordi HERRENS ord / Jeg saa HERREN side paa sin stoel / oc al Himmelens Hær staa hoss hannem / hoss hans høyre oc venstre side. Oc HERREN sagde / Huem vil til raade Achab / at hand skal drage op / oc falde til Ramoth i Gilead? Oc den ene sagde det / oc den anden sagde det. Da gick der en Aand vd / oc traadde frem faar HERREN / oc sagde / Jeg vil komme hannem der til. HERREN sagde til hannem / Huor met? Hand sagde / Jeg vil vdgaa oc vere en løgnactig Aand i alle hans Propheters munde. Hand sagde / Du skalt komme hannem der til / oc du skalt vdrette det / gack vd / oc gør saa. See nu / HERREN haffuer nu giffuit en løgnactig Aand i alle dine Propheters munde / oc HERREN haffuer talet ont offuer dig.

Da traadde Zedekia Cnaena søn frem / oc slo Micheas paa Kindbenet / oc sagde / Huad / Zedekiaslar Micheam.Er HERRENS Aand da viget fra mig / at hand taler met dig? Micheas sagde / See / du skalt det see paa den dag / naar du gaar fra it herbere til det andet / at du kant skiule dig. Da sagde Jsraels Konge / Tag Micheam oc lad hannem bliffue hoss Amon Borgemestere / oc hoss Joas Kongens søn / oc sig / Saa siger Kongen / Setter denne ind i Fengsel / oc spiser hannem met drøffuelsens brød oc vand indtil ieg kommer igen met fred / Micheas sagde / Kommer du igen met fred / da haffuer icke HERREN talet ved mig / Oc hand sagde / Hører til alle Folck.

Saa drog Jsraels Konge oc Josaphat Juda Konge op til Ramoth i Gilead. Oc Jsraels Konge sagde til Josapat / Forkled dig / oc kom i striden met dine Kleder som du haffuer taget paa / Oc Jsraels Konge forkledde ocsaa sig / oc drog i striden. Men Kongen aff Syrien bød de Øffuerste for sine Vogne / som vaare tho oc trediue / oc sagde / J skulle icke stride huerken mod liden eller stor / vden allene mod Jsraels Konge. Oc der de Øffuerste for Vognene saae Josaphat / da mente de / at hand vaar Jsraels Konge / oc fulde paa hannem met striden / Da robte Josaphat. Der de Øffuerste for Vognene saae / at det vaar icke Jsraels Konge / da vende de dem om til bage fra hannem.

Achab bliffuer død i strid. Supra 20. En Mand spende sin Bue wforuarindis / oc skød Jsraels Konge mellem Pantzeret oc Suerd remmen. Da sagde hand til sin Vognsuend / Vent din haand / oc før mig vdaff Hærren / thi ieg er saar. Oc Striden fick offuerhand samme dag / oc Kongen stod paa Vognen mod de Syrer / oc døde om samme afftenen / Oc Blod flød aff saaret mit i Vognen. Oc mand loed vdrobe i Hærren / der Solen gick ned / oc sige / Huer gaa til sin Stad / oc til sit Land. Saa døde Kongen / oc bleff ført til Samaria / oc de iordede hannem i Samaria / Oc der de tode Vognen hoss Samaria Fiske vand / da slickede Hunde hans blod / oc Skøger tode hannem / effter "HERRENS ord / som hand haffde talet.

|327 Huad der er mere at sige om Achab / oc alt det hand giorde / oc om det Filsbens Huss hand bygde / oc om alle Stæder som hand bygde / See / det er screffuit i Jsraels Kongers Krønicke. Saa soff Achab hen met sine Fedre / oc hans søn Ahasia bleff Konge i hans sted.

Oc Josaphat Asa søn bleff Konge offuer Juda i det fierde Achabs Jsraels Kongis aar /Josaphat 25. aar Konge i Juda. oc hand vaar fem oc trediue aar gammil der hand bleff Konge / oc regerede fem oc tiue aar i Jerusalem / Hans Moder het Asuba Silhi daatter. Oc hand vandrede i alle sin Faders Asa veye / oc vigede icke der fra / oc hand giorde huad HERREN behagede. Dog tog hand icke de Høye bort / oc Folcket offrede end nu / oc gaffue røgelse paa det Høye / Oc hand haffde fred met Jsraels Konge.

Huad mere er at sige om Josaphat / oc om hans mact / huad hand haffuer giort / oc 2. Para. 15. 18. huorledis hand stridde / See / det er screffuit i Juda Kongers Krønicke. Oc hand fordreff Horeiegere aff Landet / som der offuerbleffue i Asa hans Faders tid.

Oc der vaar ingen Konge i Edom. Oc Josaphat loed gøre Skib til Søess / som skulde gaa til Ophir / oc hente guld. Men de fore did icke / Thi de bleffue sønder slagne i Ezeon Ge ber. Paa den tid sagde Ahasia Achabs søn til Josaphat / Lad mine Suenne fare met dine Suenne paa Skibene / men Josaphath vilde icke. Oc Josaphat soff hen met sine Fedre / oc bleff iordet met sine Fedre i Dauidz sin Faders Stad / Oc Joram hans søn bleff Konge i hans sted.

Ende paa den Første Bog om Kongerne.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.