Christian 3.s danske Bibel

[328]

II.

|329 DEr HERREN vilde hente Eliam til Himmelen i Været / da ginge Elias oc Eliseus aff Gilgal. Oc Elias sagde til Eliseum / Kære bliff her / thi HERREN sende mig til BethEl. Eliseus sagde / Saa sandelige som HERREN oc din siel leffuer / ieg forlader dig icke. Oc der de komme ned til BethEl / da ginge Propheternis børn som vaare i BethEl vd til Eliseum / oc sagde til hannem / Vedst du oc / at HERREN skal i dag tage din Herre fra dit hoffuit? Hand sagde / Jeg ved det oc vel / tier eckon stille.

Oc Elias sagde til hannem / Elisee / Kære bliff her / thi HERREN haffuer sent mig til Jericho. Hand sagde / Saa sandelige som HERREN oc din siel leffuer / ieg forlader dig icke. Oc der de komme til Jericho / da traadde Propheternis børn som vaare i Jericho til Eliseum / oc sagde til hannem / Vedst du oc at HERREN vil i dag tage din Herre fra dit hoffuit? Hand sagde / Jeg ved det oc vel / tier eckon stille. Oc Elias sagde til hannem / Kære bliff her / thi HERREN haffuer sent mig til Jordan. Hand sagde / Saa sandelige som HERREN oc din siel leffuer / ieg forlader dig icke. Oc de ginge baade til sammen. Oc halfftrediesinds tiue Mend aff Propheternis børn ginge hen / oc traadde tuert offuer longt fra / Men de stode baade hoss Jordan.

Da tog Elias sin Kaabe / oc suøbte hende til sammen / oc slo i Vandet / det atskilde sig paa baade sider / at de ginge baade tørre igennem. Oc der de komme offuer / da sagde Elias til Eliseum / Bed / Huad ieg skal gøre dig / før ieg tagis fra dig. Eliseus sagde / At din Aand maa vere dubbelt hoss mig. Hand sagde / Du haffuer bedet om en haard ting / Dog / der som du seer mig / naar ieg tagis fra dig / da skal det vere ia / Men seer du mig icke / da skeer det icke.

Oc der de ginge met huer anden / oc hand talede / See / da kom der en gloende Vogn metHistoria om Heliseo. Gud tager Eliam bort. Gene. 5. gloende Heste / oc skilde dem baade fra huer anden / oc Elias foer saa hen i Været til Himmelen. Oc Eliseus saa det / oc robte / Min Fader / min Fader / Jsraels Vogn oc hans Reysenere. Oc hand saa hannem icke mere / Oc hand tog sine Klæder / oc sønderreff dem i thu stycke.

Oc hand tog Elie Kaabe op som vaar falden fra hannem / oc vende sig til bage / oc traadde til bredden paa Jordan / oc tog den samme Elie Kaabe som falt fra hannem / oc slo i Vandet / oc sagde / Huor er nu HERREN Elie Gud? Oc der hand slo i Vandet / da skildis Vandet at paa baade sider / oc Eliseus gick hen igennem.

Oc der Propheternis børn det saae / som vaare i Jericho mod hannem / da sagde de / Elie Aand huilis paa Eliseum / oc de ginge mod hannem / oc tilbade paa iorden. Oc sagde til hannem / See / Her ere halfftrediesinds tiue Mend iblant dine Tienere stercke Folck / lad dem gaa / oc lede effter din Herre / Maauelske at HERRENS Aand tog hannem / oc kaste hannem nogen sted paa it Bierg / eller nogen sted i en Dal. Hand sagde / Lader dem icke gaa. Men de nødde hannem / indtil hand bluedis der ved / oc sagde / Lader dem gaa hen. Oc de sende halfftrediesinds tiue Mend bort / oc de lete effter hannem i tre dage / Men de funde hannem icke / oc de komme igen til hannem. Oc hand bleff i Jericho / oc sagde til dem / Sagde ieg ey til eder / at i skulde icke gaa bort.

Oc Mendene i Staden / sagde til Eliseum / See / her er gaat at bo i denne stad / lige som min Herre seer / Men her er ont Vand / oc Landet er wfructsommeligt. Hand sagde / Bærer mig hid en ny Skaal / oc legger Salt i hende / Oc de bare det til hannem. Da gick hand vd til Kilden / oc kaste Saltet der vdi / oc sagde / Saa siger HERREN / Jeg giorde dette Vand sunt / Der skal ingen død eller nogen wfructsommelighed mere komme der aff her effter. Saa bleff Vandet sunt til denne dag / effter Elisei ord / som hand talede.

Oc hand gick op til BethEl / Oc der hand gick paa veyen / da komme der smaa Drenge vdaff Staden / oc bespaattede hannem / oc sagde til hannem / Du Skallede kom hid op / du skallede kom hid op. Oc hand vende sig om / Oc der hand saa dem / da bandede hand dem i HERRENS Naffn / Da komme tho Biørne aff skoffuen / oc reffue tho oc fyretiue ihiel aff42. børn sønder reffne aff Biørne. Børnene. Oc hand gick der fra op paa det bierg Carmel / oc vende sig om der fra til Samariam.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.