Christian 3.s danske Bibel

[16]

V.

DEnne er Menniskens slæctis bog / Der Gud skabte Mennisken / giorde han hannem effter Guds lignelse / oc skabte dem en mand och quinde / och vel signede dem / oc kallede deris naffn Menniske / den tid de bleffue skabte.

Linea Chri sti. Luc. 3.Oc Adam vor hundrede och trediue aar gammil / och afflede en søn lig sit billede / oc kallede hannem Seth. Oc leffde der effter otte hun drede aar och afflede sønner oc døtter / ath hans gantske alder bleff ni hundrede oc trediue aar / oc saa døde hand.

Adam leffde 930. aar. 1. Para. 1.Seth vor hundrede oc fem aar gammil / oc afflede Enos. Oc leffde der effter otte hundrede oc siw aar / oc afflede sønner oc døtter / ath hans gantske alder bleff ni hundrede oc tolff aar / saa døde hand.

Seth. 912. Enos. 905Enos vor halff femtesinds tiue aar gammil / oc afflede Kenan. Och leffde der effter otte hundrede oc femten aar / oc afflede sønner och døtter / at hans gantske alder bleff ni hundrede oc fem aar / saa døde hand.

Kenan. 910.Kenan vor halfffierdesinds tiue aar gammil / och afflede Mahalaleel. Oc leffde der effter otte hundrede oc fyretiue aar / oc afflede sønner och døtter / ath hans gantske alder bleff ni hundrede oc thi aar / saa døde hand.

Mahalaleel. 895.Mahalaleel vor fem oc trysins tiue aar gammil / oc afflede Jared. Oc leffde der effter otte hundrede oc trediue aar / oc afflede sønner och døtter / ath hans gantske alder vor hundrede oc halff femtesins tiue aar / saa døde hand.

Jared. 962Jared vor hundrede oc tw oc trysins tiue aar gammil / oc afflede Enoch. Oc leffde der effter otte hundrede aar / och afflede sønner och døtter / ath hans gantske alder bleff ni hundrede tw oc trysins tiue aar / saa døde hand.

Enoch vor fem oc trysins tiue aar gammil / oc afflede Methusala. Oc effter hand haffde Gud tog Enoch bort der hand vor 365. aar gammil. Ebre. 11.afflet Methusala / bleff hand i it gudeligt leffnit try hundrede aar / oc afflede sønner och døtter / at hans ganske alder bleff try hundrede oc fem oc trysins tiue aar. Oc effterdi hand førde it gude ligt Leffnit / tog Gud hannem bort / oc hand bleff icke mere seet.

Methusala vor hundrede siw oc firesins tiue aar gammil / och afflede Lamech. Oc leffde der effter siw hundrede tw oc firesins tiue aar / oc afflede sønner och døtter / ath hans gantske al Methusala. 969.der bleff ni hundrede ni oc trysinds tiue aar / saa døde hand.

Lamech vor hundrede tw oc firesinds tiue aar gammil / oc afflede en søn / och kallede hannem Noe / oc sagde / Denne skal trøste oss i vor møye oc arbeyde paa Jorden / som HERREN Lamech. 777.haffde forbandet. Der effter leffuede hand fem hundrede fem oc halfffemtesins tiue aar / oc afflede sønner och døtter / ath hans gantske alder bleff siw hundrede oc siw oc halfffierdesins tiue aar / saa døde hand.

Noe vor fem hundrede aar gammil / oc afflede Sem / Cham oc Japhet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.