Christian 3.s danske Bibel

[373]

XXIX.

OC Dauid forsamlede til Jerusalem alle Jsraels Øffuerste / som vaare slecternis Førster / Førsterne offuer de skickelser som toge vaare paa Kongen / Førsterne offuer tusinde oc offuer hundrede / Førsterne offuer Kongens godz oc fæ oc hans sønner / met Kammersuennene / Stridzmendene / oc alle duelige Mend. Oc Kong Dauid stod paa sine føder oc sagde.

Hører mig mine brødre oc mit Folck / Jeg haffde tagit mig faare at bygge |374 .2 Reg. 7. Supra 23.it Huss / i huilcket "HERRENS Pactis Arck skulde huiles / Oc vor Gudz Føders Fodskammel / oc ieg haffde beskicket mig til at bygge. Men Gud loed mig sige / Du skalt icke bygge mit Naffn it Huss / Thi du est en Krigsmand / oc haffuer vdstyrt blod. Nu haffuer HERREN Jsraels Gud vdualt mig aff min Faders gantske Huss / at ieg skulde vere Konge offuer Jsrael euindelige. Thi hand vdualde Juda til Førstedømmet / oc i Juda Huss min Faders Huss / oc iblant min Faders Børn haffde hand behagelighed til mig / at hand giorde mig til Konge offuer al Jsrael.

Oc iblant alle mine sønner (Thi HERREN haffuer giffuit mig mange Sønner) haffuer hand vdualt Salomon min søn / at han skal side paa HERRENS Kongerigis Stoel offuer Jsrael / oc hand haffuer talet til mig / Din Søn Salomon skal bygge mit Huss oc Gaard / Thi ieg haffuer vdualt mig hannem til min Søn / oc ieg vil vere hans Fader. Oc ieg vil stadfeste hans Kongerige euindelige / Der som hand bliffuer ved / at hand gør effter mine Bud oc Ræt / som det staar i dag.

Nu faar gantske Jsrael HERRENS menighed / oc faar vor Gudz Øern / holder oc atspørier alle HERRENS eders Gudz Bud / paa det at i mue beside det gode Land / oc lade eders børn det til arff effter eder euindelige.

Oc du min Søn Salomon / Bekende din Faders Gud / oc tien hannem met gantske hierte / oc met villig siel / Thi HERREN randsager alle hierter / oc forstaar alle tanckers dict. Søger du effter hannem / da skalt du finde hannem / Men forlader du hannem / da skal hand bortkaste dig euindelige. Saa see nu til / Thi HERREN haffuer vdualt dig / at du skalt bygge it Huss til Helligdommen / Ver ved god trøst / oc gør det.

Oc Dauid gaff Salomon sin søn en Lignelse paa Vaabenhusit oc hans Huss oc paa Herberne / Salen oc Kamerne aff hans Huss inden til / oc paa Naadestolens Huss. Oc der til met en Lignelse paa alt det som hand haffde selff i sinde / som vaar paa HERRENS Hu Psalm. 7.sis gaard / Oc paa alle Herbere trint omkring / oc paa Liggendefæet i Gudz Huss / oc paa Hellighedsens Liggendefæ. Oc Presternis oc Leuiternis Skickelse / oc alle Embedenis Gerning i "HERRENS Huss. Guldet effter guld vect / til allehonde Kar i huert Embede / Oc allehonde sølff redskaff effter vect / til allehonde Kar til huert Embede.

Oc guld til gyldene Liusestager / oc til gyldene Lamper huer Liusestage / oc hans Lamper sin vect. Saa gaff hand oc sølff til sølff Liusestagene oc deris Lamper / oc effter huer Liusestagis Embede. Oc hand gaff guld til Skuebrødens Bord / til huert Bord sin vect. Lige saa oc sølff til Sølff bordene / Oc klart guld til Krogene / Mulluer oc Kander. Oc til guld Begere / huert Begere sin vect. Oc til sølff Begere / huert Begere sin vect. Oc til Røg alteret det aller klariste guld sin vect. Oc en Lignelse paa de gyldene Cherubims vogn / at de vdbridde dem / oc skiulte HERRENS Pactis Arck offuen til. alt dette er mig giffuit bescreffuit aff HERRENS haand / at det vnderuisde mig al lignelsens gerning.

Oc Dauid sagde til sin søn Salomon / Ver ved god trøst / oc haff it frit mod / oc gør det / frøcte icke oc ver icke mistrøstig / Gud HERREN / min Gud skal vere met dig / oc hand skal icke tage sin haand fra dig / ey heller forlade dig / indtil du haffuer fuldkommet al Gerningen til Embedet i HERRENS Huss. See der / Presternis oc Leuiternis skick til alle Embeder i Gudz Huss / de ere met dig til alle Gerninger / oc de ere villige oc vise til alle Embedene / Der til Førsterne oc alt Folckit til al din handel.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.