Christian 3.s danske Bibel

[374]

XXX.

OC Kong Dauid sagde til al Menigheden. Gud haffuer vdualt Salomon en aff mine sønner / som end nu er vng oc klenlig / Men Gerningen er stor / Thi det er icke it Menniskis Bolig / men Gudz HERRENS . Oc ieg haffuer skicket aff al min mact til Gudz Huss / Guld til guldredskaff / Sølff til sølffredskaff / Kaaber til kaaber redskaff / Jern til iern redskaff / Træ til træ redskaff. Onich stene / indfestet Rubine oc brogede stene / oc allehonde ædele stene / oc mange Malmer stene. Der offuer haffuer ieg giffuit aff mit egit Godz til min Gudz Huss met min fri vilie guld oc sølff / try tusinde Sintener guld aff Ophir / oc siu tusinde Sintener klart sølff / det giffuer ieg til Gudz hellige Huss / offuer alt det som ieg haffuer skicket / til at besla Husens vegge met / At det skal vere Guld som guld skal vere / oc Sølff som sølff skal vere / Oc til allehonde gerning ved gerningens Mesteris haand. Oc huo er nu Veluillig til at fylde sin haand i dag faar HERREN ?

Da bleffue Fedrenis Førster / oc Jsraels slectis Førster / Førsterne offuer tusinde oc off|375uer hundrede / Oc Førstene offuer Kongens handel / veluillige / oc gaffue til Embede i Gudz Huss fem tusinde Sintener guld oc ti tusinde gyldene / oc ti tusinde Sintener sølff / atten tusinde Sintener kaaber / oc hundrede tusinde Sintener Jern. Oc hoss huem som bleffue fundne Stene / dem gaffue de til HERRENS Husis ligendefæ / vnder Jehiels Gersoniters haand. Oc folcket vaar gladt at de vaare saa veluillige / Thi de gaffue HERREN aff gantske hierte friuillige.

Oc Kong Dauid glædde sig oc storlige / oc loffuede Gud / oc sagde faar den gantske Dauids tacksigelse oc bøn. Menighed / Loffuit vere du HERRE Jsraels vore Fedris Gud euindelige / dig bør Maiestet oc mact / herlighed / seyer oc tack / Thi alt det som er i Himmelen oc paa Jorden / det er dit / Riget er dit / oc du est ophøyet offuer alle til Øffuerste. Rigdom er din oc ære faar dig / Du regerer offuer al ting / mact oc krafft staar i din haand / i din Haand staar / at gøre huer mand stor oc sterck.

Nu vaar Gud wi tacke dig / oc prise din herlighedz naffn / Thi huad er Jeg? Huad er mit Folck? at wi skulde hafft mact / til at giffue veluillige / som dette gaar? Thi det er alt kommet aff dig / oc aff din haand haffue wi giffuit dig det. Thi wi ere fremmede oc Geste faar dig / ligePsal. 39. som alle vore Forfedre / Vort liff paa Jorden er som en skugge / oc her er ingen Opholdelse. HERRE vor Gud / alle disse hobe som wi haffue skicket / at bygge dig it Huss / til dit hellige Naffn / det er kommet aff din Haand / oc det er altsammen dit.

Min Gud / Jeg veed / at du prøffuer alle hierter / oc elsker retuis hed. Der faare haffuer ieg aff it enfoldigt hierte giffuit dig dette friuillige / oc ieg haffuer nu met glæde seet dit Folck / som her er nu til stæde / at det haffuer giffuit dig friuillige. HERRE vor Fedris / Abrahams / Jsaacs oc Jsraels Gud / beuare euindelige saadant sind oc tancker i dit Folckis hierte / Oc skicke deris hiette til dig. Oc giff min søn Salomon it retskicket hierte / at hand holder dine Bud / Vidnisbyrd oc Ræt / at gøre det altsammen / oc bygge denne Bolig / som ieg haffuer skickit.

Oc Dauid sagde til den gantske Menighed / Loffuer HERREN eders Gud. Oc al Menigheden loffuede HERREN deris Fedris Gud / oc bøyde dem oc tilbade HERREN oc Kongen / oc offrede HERREN Offer. Oc den anden morgen offrede de Brendoffer tusinde Øxene / tusinde Vædre / tusinde Lam met deris Drickoffer. Oc mange iblant al Jsrael offrede / Oc ode oc drucke met stor glæde samme dag faar HERREN.

Oc de giorde anden gong Salomon Dauidz søn til Konge / oc saluede hannem H E Salomon Konge. 3. Reg. 1. RREN til en Første / oc Zadok til Prest. Saa sad Salomon paa "HERRENS Stoel en Konge i hans Faders Dauidz sted / oc bleff løcksalig. Oc gantske Jsrael vaar hannem lydig / oc alle de Øffuerste oc veldigste / oc saa alle Kong Dauidz børn gaffue dem vnder Kong Salomon. Oc HERREN giorde Salomon io mere oc mere ypperlig faar al Jsrael / oc gaff hannem it loffligt Kongerige / at ingen faar hannem haffde hafft saadant offuer Jsrael.

Saa vaar nu Dauid Jsai søn Konge offuer al Jsrael. Men tiden som hand vaar KongeDauid 40. aar Konge offuer Jsrael. 3. Reg. 2. offuer Jsrael / er fyretiue aar. Hand regere de siu aar i Hebron / oc tretten oc tiue aar i Jerusa lem. Oc døde i god alder / fuld aff leffnit / Rigdom oc ære / Oc Salomon hans søn bleff Konge i hans sted. Men Kong Dauidz gerninger / baade de første oc siste / See / de ere screffne iblant Samuels / den Seers gerninger / oc iblant Nathan Prophetis gerninger / oc iblant Gadz den Skueris gerninger / met al sit Kongerige / mact oc tid / som de forløbe sig vnder hannem / baade offuer Jsrael / oc alle Kongerigene i Landene.

Ende paa Krønickens ❧ Første Bog.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.