Christian 3.s danske Bibel

[384]

XIII.

J Det attende Kong Jeroboams aar / da bleff Abia Konge i Juda / Oc regerede try aar i Jerusalem / Hans moder hed Michaia Vriels daatter aff Gibea / oc der Abia try aar Konge i Juda. 3. Reg. 15.begyntis en strid mellem Abia oc Jeroboam. Oc Abia rustede sig til strid met firehundrede tusinde vnge oc stercke veldige Stridz Mend. Oc Jeroboam rustede sig til at stride met hannem met otte hundrede tusinde vnge / och Mandelige Stridz Mend.

Oc Abia giorde sig rede offuen paa Zemaraims bierg / som ligger paa Ephraims bierg / |385 oc sagde / Hører mig Jeroboam oc al Jsrael / Vide i icke / at HERREN Jsraels Gud / haffuer giffuit Dauid Kongeriget i Jsrael euindelige / hannem oc hans Sønner en Saltpact? Men Jeroboam Nebatz søn / Salomons Dauid søns suend / kaste sig op oc falt fra sin Herre. Oc meget løst Folck oc Belials børn / gaffue dem til hannem / oc hand styrckede dem mod Roboam Salomons søn / Thi Roboam vaar vng oc blødhiertig / at hand kunde icke verie sig faar dem. Nu tencke i at sette eder mod HERRENS Rige / vnder Dauidz Sønner / fordi at i ere en stor Hob / oc haffue guld Kalffue / som Jeroboam giorde eder til Guder. Haffue i icke vddreffuit Aarons børn HERRENS Prester oc Leuiterne / oc haffue giort eder selffue3. Reg. 12. Prester / lige som Folcket i Lande? Huilcken som kommer met en vng Oxe oc siu Vædre at fylde syn haand / hand bliffuer deris Prest / som icke ere Guder.

Men HERREN vor Gud er met oss / huilcken wi icke forlade / Oc Presterne som tiene HERREN / Aarons børn / oc Leuiterne deris gerning / oc optende HERREN Brendoffer huer morgen / oc huer afften. Der til met den gode Røggerning / oc berede Brødene paa det rene Bord / oc til rede den guld Liusestage met sine Lamper / at de skulde optendis huer afften / Thi wi beholde HERRENS vor Gudz Vact. Men i haffue forladet hannem. See / Gud er met oss i spitzen / oc hans Prester oc Trommetere til at trommete / at mand kand trommete mod eder / J Jsraels børn / strider icke mod HERREN eders Fedris Gud / Thi det skal icke lyckis eder.

Oc Jeroboam giorde it Baghold trint omkring / at hand kom bag paa dem / at de vaareJeroboam. faare mod Juda / oc Bagholdet bag paa dem. Der Juda vende sig nu om / See / da vaar der faare oc bag strid. Da robede de til HERREN / Oc Presterne blæsde i Basunerne / oc huer mand i Juda robede. Oc der huer mand i Juda robede / da plaffuede Gud Jeroboam oc al Jsrael faar Abia oc Juda. Oc Jsraels børn flyde faar Juda / oc Gud gaff dem i deris hender / At Abia oc hans Folck giorde it stort Slag paa dem / oc der fulde nedslagne aff Jsrael fem Jsrael nedlagdt. hundrede tusinde vnge Stridzmend. Saa bleffue Jsraels børn vndertrøcte samme tid / Men Juda børn bleffue trøstede / thi de forlode dem paa HERREN deris Fedris Gud. Oc Abia forfulde Jeroboam / oc vant Stæder fra hannem / Bethel met hans døtter / Jesana met hans døtter / oc Ephron met hans døtter / At Jeroboam kom icke mere til mact igen / saa lenge som Abia leffuede / Oc HERREN plaffuede hannem / at hand døde.

Der nu Abia vaar bleffuen sterck / da tog hand fiorten Hustruer / oc afflede tho oc tiue3. Reg. 15. Sønner / oc sexten døtter. Men huad mere er at sige om Abia / oc hans vey oc hans gerninger / det er screffuit i Jddo Prophetis Historie. Oc Abia soff hen met sine Forfedre / Oc de iordedeJddo. hannem i Dauidz stad / Oc Assa hans søn bleff Konge i hans sted / J den tid vaar Landet stille thi aar.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.