Christian 3.s danske Bibel

[43]

XXXVI.

DEtte er Esaus slect / som kaldis Edom. Esau tog sig hustruer aff CanaansEsaus hustruer. døtter / Ada Elons Hethiters daatter / oc Ahalibama Anas daatter / som vor Zibeons Heuiters barne barn / oc Basmath Jsmaels daatter Nebaioths sø ster / oc Ada fødde Esau / Eliphas / oc Basmath fødde Reguel. Ahalibama fødde Jehus / Jaelam oc Karah / disse ere Esaus børn / som hannem føddis i Canaans land.

Oc Esau tog sine hustruer / sønner oc døtter / oc alle de Siæle hand haffde iGene. 13. sit huss / sine bohaffue oc alt fæ met alt det godz / som hand haffde forhuerffuit i det land Canaan / oc foer til it land fra Jacob sin broder / thi deris godz vor saa meget / at de kunde icke bo tilsammen / oc det land som devore fremmede vdi / kunde icke føde dem for deris megle queg. Saa bode Esau paa det bierg Seir / oc Esau er Edom.

Disse ere Esaus slect / aff huilcke Edomiterne komme paa det bierg Seir / oc saa hede Esaus slect. 1. Par. 1. Esaus børn / Eliphas Ada søn Esaus hustru / Reguel Basmath søn Esaus hustru / oc disse vore Eliphas sønner / Theman / Omar / Zepho / Gaetham / oc Kenas. Oc Thimna vor Eliphas Esau søns Medhustru / hun fødde hannem Amalek. Disse ere Esaus børn aff Ada hans hustru. Men Reguels børn ere disse / Nahath / Serah / Samma / Misa. Disse ere Basmaths Esaus hustruis børn. Disse ere de børn aff Esaus daatter Ahalibama Ana daatter Zibeons barne barn / som hun fødde Esau / Jeus / Jaelam oc Korah.

Disse ere Førsterne blant Esaus børn / Eliphas børn / Esaus første søns vore disse / den Første Theman / den første Omar / den første Zepho / den første Kenas / den første Korah / den første Gaetham / den første Amalek. Disse ere Førsterne aff Eliphas i det land Edom / oc ere Adas børn. Disse ere Reguels Esaus søns børn / den Første Nahath / den første Serah / den første Samma / den første Misa. Disse Førster komme aff Reguel i de Edomiters land / oc de ere Basmaths Esaus hustruis børn. Disse ere Ahalibamas Esaus hustruis børn / den Første Jeus / den første Jaelam / den første Korah. Disse Førster komme aff Ahalibama Anas daatter Esaus hustru. Disse ere børnene / oc deris Førster / Hand er Edom.

Disse ere Seirs Horiters børn / som bode i landet / Lothan / Sobal / Zibeon / Ana / Børn aff den Horiter Seir. 1. Par. 1. Dison / Ezer oc Disan / disse ere Horiternis Førster / Seirs børn i det land Edom. Oc disse ere Lothans børn / Hori oc Heman / oc Lothans søster hed Thimna. Disse vore sobals børn / Alwan / Manahath / Ebal / Sepho oc Onam. Disse ere Zibeons børn / Aia oc Ana / oc denne Ana vor den / som fant Mule i ørcken / der hand voctede sin faders Zibeons Asne. Oc disse vore Anas børn / Dison oc Ahalibama / det er Anas daatter. Disse vore Disons børn / Hemdan / Esban / Jethran / oc Charan. Disse vore Ezers børn / Bilhan / Sawan oc Akan. Disons børn vore / Vz oc Aran.

Disse vore Horiternis Førster / den Første Lothan / den Første Sobal / den Første Zibeon / den Første Ana / den Første Dison / den Første Ezer / den Første Disan / disse vore de Horiters Førster / som regerede i det land Seir.

Disse ere de Konger / som regere de i det land Edom / før end Jsraels børn finge Konger.Konger i Edom etcetera. 1. Para. 1. Bela Beors søn vor Konge i Edom / oc hans stad hed Dinhaba. Oc der Bela døde / bleff Jobab Serah søn aff Bazra konge i hans sted. Der Jobab døde / bleff Husam / aff Themaniters land konge i hans sted. Der Husam døde / bleff Hadad Bedads søn / konge i hans sted / som slo |44 Madianiterne paa Moabiternis marck / oc hans stad hed Auith. Der Hadad døde / regerede Samla aff Masrek / Der Samla døde / bleff Saul aff Rehoboth hoss floden konge i hans sted. Der Saul døde / bleff Baal Hanan Achbors søn / konge i hans sted. Der Baal Hanan Achbors søn døde / bleff Hadar konge i hans sted / oc hans stad hed Pagu / oc hans hustru hed Mehetabeel Matreds daatter / som vor Mesahabs daatter.

Disse vore Førsternis naffn / som komme aff Esau / effter deris Slect / Steder oc Naffn / Den Første Thimna / den Første Atwa / den Første Jetheth / den Første Ahalibama / den Første Ela / den Første Pinon / den Første Knas / den Første Theman / den Første Mibzar / den Første Magdiel / den første Jram / Disse ere Førsterne i Edom / effter som de bode i deris arffue land / oc Esau er fader til Edomiterne.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.