Christian 3.s danske Bibel

[501]

CXVI.

DEt er mig kært / At HERREN hører min røst oc min formanelse.

At hand bøyer sit øre til mig / Der faar vil ieg paakalde hannem alle mine dage.

Dødzens Snarer haffde omkring sæt mig / Oc Helffuedis angist haffde rammet paa mig / Jeg kom i iammer oc nød.

|502 Men ieg paakallede HERRENS Naffn / O HERRE frelss min Siæl.

HERREN er naadig oc retferdig / Oc vor Gud er barmhiertig.

HERREN beuarer de Enfoldige / Naar ieg er vndertrøct / da hielper hand mig.

Min Siæl ver nu til fredz igen / Thi HERREN gør vel mod dig.

Thi du rycte min Siæl fra døden / mit øye fra graad / Min fod fra skrid.

Jeg vil vandre faar HERREN / J de Leffuendis Land.

2. Cor. 4. JEg tror / Der faare taler ieg / Men ieg bliffuer meget plaget.

Jeg sagde i min mistrøstning / Alle Rom. 3.Menniske ere Løgnere.

Huorledis skal ieg betale HERREN / Alle hans velgerninger / som hand gør mig?

Jeg vil tage den salige Kalck / Oc predicke "HERRENS Naffn.

Jeg vil betale HERREN mit Løffte / Faar alt hans Folck.

Hans Helligenis Død er dyrebar holden faar HERREN.

O HERRE ieg er din Tienere / Jeg er din Tienere / din Tienerindis Søn / Du sønder reffst mine Baand.

Dig vil ieg offre Tack / Oc predicke HERRENS Naffn.

Jeg vil betale HERREN mit Løffte / Faar alle hans Folck.

J HERRENS Husis Forgaard / J dig Jerusalem / Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.