Christian 3.s danske Bibel

III.

|999 HVad fordel haffue da Jøderne? Eller huad gaffner Omskærelsen? Sandelige gantske meget. Først / At de ere betrode til det / som Gud talede. Men at nogle icke tro paa det samme / huad ligger der mact paa? Skulde deris vantro gøre Guds tro til inted? Det vere longt fra. Det bliffue meget mere saa / At Gud erPsalm. 116.Psalm. 51. sandru / oc alle Menniske falske. Lige som screffuit staar / Paa det du skalt vere retferdig i dine ord / oc offueruinde / naar du bliffuer dømt.

Men er det saa / at vor wretferdighed priser Guds Retferdighed / huad ville wi sige? Er da Gud oc wretferdig / at hand bliffuer vred der faare? (Jeg taler saa effter Menniskelig viss) Det vere longt fra. Huorledis kunde Gud ellers døme Verden? Thi at bliffuer Guds sandhed herligere til hans priss / formedelst min Løgn / Hui skulde ieg da end nu bliffue dømt som en Syndere? Oc icke meget mere gøre saa (lige som wi bespaattis / oc som nogle sige / at wi skulde sige) lader oss gøre ilde / at der kand komme gaat aff? Huilckis fordømelse er gantske retferdig.

Huad sige wi da nu? Haffue wi nogen fordel? Aldelis ingen. Thi wi haffue før beuist / at baade Jøder oc Greker ere alle vnder synden / Lige som oc screffuit staar / Der er ingen somPsalm. 14. er retferdig / ia icke en / der er icke nogen som er forstandig / der er ingen som spør effter Gud. De ere alle affuigede / oc ere allesammen bleffne wuillige / Der er icke nogen som gør gaat / oc ickePsalm. 5.Psalm. 14.Psalm. 10.Prouer. 1.Esaiæ 59.Psalm. 36. end en. Deris Strube er en oben graff / met deris Tunge handle de besuigelige / der er Øgle forgifft vnder deris læbe. Deris mund er fuld aff bander oc beskhed / Deris føder ere snare til at vdstyrte blod. Der er idel wlycke oc hierte sorg i deris vey / oc de kende icke Fredens vey / Der er ingen Guds fryct faar deris øyen.

Men wi vide / at huad som Lowen siger / det siger hun til dem / som ere vnder Lowen / Paa det at allis Mund skal tilstoppis / oc al verden skal vere Gud skyldig / Fordi / at der kand inted kød vere retferdig faar hannem / formedelst Lowens gerninger. Thi at formedelst Lowen kommer syndsens bekendelse.

Oc nu er den Retferdighed / som gelder faar Gud / obenbaret oc vidnet / formedelst Lowen oc Propheterne / vden louens tilgørelse. Men ieg siger om saadan retferdighed faar Gud / som kommer formedelst Troen til Jhesum Christum / til alle oc paa alle / som tro.

Thi at her er inted forskel / De ere allesammen Syndere / oc dem fattis den Roess / som de skulle haffue i Gud / Oc de bliffue retferdige aff hans naade vden fortieniste / ved den Genløsning / som er skeet formedelst Christum Jhesum / Huilcken Gud haffuer skicket til en Naade stol / formedelst Troen i hans Blod / Huor met hand tilbiuder den Retferdighed / som gelder faar hannem / i det / at hand forlader Synden / huilcken som vaar bleffuen hid indtil / vnder Guddommelig taalmodighed / At hand vilde paa denne tid frembiude den Retferdighed / som gelder faar hannem / Paa det at hand skal alene vere Retferdig / oc gøre den retferdig / som haffuer Troen til Jhesum.

Huor bliffuer nu den Roess? Hand er vde / Formedelst huilcken Low? ved Gerningers Lowen? Jcke saa / Men formedelst Troens Low. Saa holde wi det nu / At Mennisken bliffuer retferdig / vden Lowens Gerninger / alene formedelst Troen. Eller er Gud alene Jødernis Gud? Er hand oc icke Hedningernis Gud? Ja frilige ocsaa Hedningernis Gud. Effterdi hand er en eniste Gud / som retferdig gør Omskærelsen aff Troen / oc Forhuden formedelst Troen. Huorledis? Gøre wi da Lowen til inted / formedelst Troen? Det vere longt fra / Men wi oprette Lowen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.