Christian 3.s danske Bibel

[457]

XII. Dauidz Psalme / faar at siunge paa otte strenge.

HJelp HERRE / Helgene ere forminskede / oc de ere faa som tro iblant Menniskens børn.

Den ene taler met den anden wnyttige ting / oc smigrer / Oc lærer aff wsamdrecteligt hierte.

Vilde HERREN ødelegge al Smiger / Oc den Tunge som taler hoffmodelige.

De som sige / Vor tunge skal haffue offuerhaand / Oss bør at tale / Huo er vor Herre?

Effterdi da at de Elendige ødeleggis / oc de Fattige sucke / vil ieg op / siger HERREN / Jeg vil skicke dem en hielp / at mand skal dristelige lære.

HERRENS Tale er klar / lige som prøffuit Sølff / som er prøffuit siu gonge i leerkar.

Vilde du HERRE beuare dem / oc beskerme oss fra denne Slæct euindelige.

Thi det bliffuer alle vegne fult aff wgudelige / Om saadant løst Folck regerer blant Mennniske.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.