Christian 3.s danske Bibel

[457]

XIII. Dauidz Psalme / faar at siunge.

HERRE / Huor lenge vilt du saa aldelis forglemme mig? Huor lenge skiuler du dit Ansict for mig?

Huor lenge skal ieg sørge i min siæl / oc haffue daglig angist i mit hierte? Huor lenge skal min fiende ophøye sig offuer mig?

See dog til oc bønhør mig / HERRE min Gud / Opliuss mine øyen / at ieg icke soffuer i døden.

At min Fiende skal icke rose / at hand er mectig offuer mig / Oc mine Modstandere skulle icke glæde dem / at ieg ligger.

Jeg haabis der til / at du est saa naadig / Mit hierte glæder sig / at du hielper saa gerne.

Jeg vil siunge HERREN / At hand gør saa vel mod mig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.