Christian 3.s danske Bibel

[459]

XIX. Dauidz Psalme/ faar at siunge.

HJmlene opregne Gudz ære / oc Befestningen forkynder hans Henders gerning.

En dag siger den anden det / och en Nat kundgører den anden det.

|460 Der er ingen Tungemaal eller Tale / hu ilcke mand hører icke deris røst.

Deris Snor gaar vd i alle Land / Oc deris Tale til Verdens ende / Hand giorde Solen en Bolig i dem.

Oc hun gaar vd / som en Brudgom aff sit Kammer / oc glæder sig / som en Kempe at løbe veyen.

Hun gaar op paa enden aff Himmelen / oc løber omkring indtil den samme ende igen / Oc der bliffuer inted skiult for hendis hede.

HERRENS Lou er vden smitte / oc verqueger Siælen.

HERRENS Vidnesbyrd er vist / Oc gør de Wforstandige vise.

HERRENS befalninger ere rette / Oc glæde hiertet.

HERRENS Bud ere klare / oc opliuse øyene.

HERRENS frøct er ren / oc bliffuer euindelige.

HERRENS Ræt ere sande / allesammen retferdige.

De ere kaasteligere end Guld / oc meget fint Guld / De ere sødere end Huning oc Huning kage.

Oc din Tienere bliffuer paamint ved dem / Oc huo dem holder / hand haffuer stor Løn.

Huo kand mercke / huor tit hand synder? Forlad mig min lønlige brøst.

Foruare oc din Tienere for de Hoffmodige / at de skulle icke regere offuer mig / Saa bliffuer ieg vden smitte / oc bliffuer wskyldig for store misgerninger.

Lad min mundz tale behage dig vel / Oc mit hiertis tale faar dig.

HERRE min Frelsere / om min Genløsere.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.