Christian 3.s danske Bibel

[460]

XXI. Dauidz Psalme / faar at siunge.

HERRE / Kongen glæder sig i din Krafft / Oc huor gantske glad er hand offuer din Hielp.

Du giffuer hannem sit hiertis begering / Oc necter icke huad hans mund beder / Sela.

Thi du offuergyder hannem met god Velsignelse / Du setter en Guld Krune paa hans Hoffuit.

Hand beder dig om Liffuit / Saa giffuer du hannem it langt Liff altid oc euindelige.

Hand haffuer stor ære aff din Hielp / Du legger Loff oc Prydelse paa hannem.

Thi du setter hannem til Velsignelse euindelige / Du fryder hannem met dit Ansictis glæde.

Thi Kongen haaber paa HERREN / oc skal bliffue fast ved den Høystis Godhed.

Din Haand skal finde alle dine Fiende / Din høyre Haand skal finde / dem som dig hade.

Du skalt gøre dem som en Gloende Oen / naar du seer der i / HERREN skal opsluge dem i sin vrede / Jlden skal opæde dem.

Du skalt ødelegge deris fruct aff Jorden / Oc deris Sæd fra Menniskens børn.

Thi de tenckte at gøre dig ont / oc giorde anslag / som de kunde icke fuldkomme.

Thi du skalt gøre dem til Skuldrer / Met din Streng skalt du mede mod deris Ansicte.

HERRE ophøye dig i din Krafft / Saa ville wi siunge oc loffue din Mact.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.