Christian 3.s danske Bibel

XXII. Dauidz Psalme / faar at siunge / om Hinden / som bleff aarle iaget.

|461 AJn Gud / min Gud /Mat. 27. Mar. 17. hui forlodst du mig? Jeg hyler / Men min hielp er longt borte.

Min Gud / ieg rober om dagen / Saa suarer du inted / Oc ieg tier icke heller om natten.

Men du est Hellig / Du som boer iblant Jsraels Loff.

Vore Fedre haabede paa dig / Oc der de haabede / halpst du dem vd.

Til dig robede de / oc bleffue reddede / De haabede paa dig / oc bleffue icke til skamme.

Men ieg er en Orm oc inted Menniske / Menniskens spaat oc Folckens foractelse.

Alle de mig see / bespaatte mig / Oplade munden / oc røste Hoffuedet.

Hand klage det faar HERREN / hand hielpe hannem vd / Oc redde hannem / om hand haffuer lyst til hannem.

Thi du drogst mig aff min Moders liff / oc vaast min Tillid / der ieg end vaar hoss min Moders bryst.

Paa dig er ieg kast aff Moders liff / Du est min Gud aff min Moders liff.

Ver icke longt fra mig / Thi angist er nær / Thi her er ingen Hielpere.

Store Øxen haffue bespent mig / Fede øxen haffue omkring lagt mig.

De lade deris Strube op mod mig / Som en brøllende oc glubende Løuue.

Jeg er vdøest som vand / Alle mine ben atskilde sig / mit Hierte er i mit Legeme / lige som smeltet Vox.

Min Krafft er fortørret / som it Skaar / oc min Tunge henger ved min gumme / oc du legger mig i Dødzens støff.

Thi at Hunde haffue bespent mig / Oc de ondis Hob haffuer belagt mig / De haffue igennem boret mine Hender oc Føder.

Jeg kunde telle alle mine Ben / Men de skue oc see deris lyst paa mig.

Ioan. 15. De skiffte mine Klæder iblant dem / oc kaste Laad om min Kiortel.

Men du HERRE / ver icke longt borte / Min Styrcke / skynde dig at hielpe mig.

Redde min Siæl fra Suerdet / Min Ioan. 20Enlige fra Hunde.

Hielp mig aff Løuuens Strube / Oc redde mig fra Enhiørningene.

JEg vil predicke dit Naffn faar mine brødre / Jeg vil prise dig i Menigheden.

Priser HERREN i som frøcte hannem / Al Jacobs Sæd skal ære hannem / oc al Jsraels Sæd skal frøcte hannem.

Thi hand haffuer icke foractet eller forsmaat de Fattigis elendighed / Oc icke skiult sit Ansict for hannem / Oc der hand robte til hannem / da hørde hand det.

Dig vil ieg prise i den store Menighed / Jeg vil betale mit Løffte faar dem / som hannem frøcte.

De Elendige skulle æde / at de bliffue mætte / oc de som atspørre HERREN / de skulle prise hannem / Eders Hierte skal leffue euindelige.

Alle Verdens ende skulle komme ihu / at vende dem til HERREN / Oc alle Hedningernis Slæcter skulle bede til hannem.

Thi HERREN haffuer it Rige / Oc hand regerer iblant Hedningene.

Alle Fede paa Jorden skulle æde oc tilbede / oc alle de som ligge i Støffuen skulle bøye knæ faar hannem / oc de som armelige leffue.

Hand skal haffue en Sæd / som hannem skal tiene / Om HERREN skal mand kundgøre til Børne børn.

De skulle komme oc predicke hans retferdighed / Faar det Folck som skal fødis / at hand det gør.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.