Christian 3.s danske Bibel

[462]

XXVI. Dauidz Psalme.

HERRE fli mig Ræt / Thi ieg er wskyldig.

Jeg haaber paa HERREN / Der faar skal ieg icke falde.

Prøffue mig HERRE / oc forsøge mig / Rense mine Nyre oc mit hierte.

Thi din Miskundhed er faar mine øyen / oc ieg vandrer i din Sandhed.

Jeg sider icke hoss de forfengelige folck / Oc haffuer icke samfund met de Falske.

Jeg hader de Ondis forsamling / Oc sider icke hoss de Wgudelige.

Jeg toer mine Hender met wskyldighed / Oc holder mig HERRE til dit Altere.

Der som mand hører Tacksigelsis røst / Oc der som mand predicker om alle dine vnderlige Gerninger.

HERRE / ieg elsker dit Husis sted / Oc den sted / som din ære boer paa.

Ryck icke min Siæl bort met Syndere / oc ey heller mit Liff met Blodgerige.

Som omgaas met Falsk oc Suig / oc tage gerne Gaffuer.

Men ieg vandrer wskyldelige / Frelss mig / oc ver mig naadig.

Min fod gaar ræt / Jeg vil loffue dig HERRE i Forsamlingen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.