Christian 3.s danske Bibel

[462]

XXV. Dauidz Psalme.

HERRE / ieg lengis effter dig.

Oc ieg haaber til dig Min Gud / Lad mig icke beskemmis / At mine Fiender skulle icke glædis offuer mig.

Thi de som bie effter dig / beskemmis icke / Men de løse Foractere skulle beskemmis.

HERRE / Viiss mig dine Veye / Oc lær mig dine Sti.

Led mig i din Sandhed / oc lær mig / Thi du est Gud som mig hielper / Jeg bier daglige effter dig.

HERRE / tenck paa din Miskundhed oc paa din Godhed / Som haffue verit fra Verdens begyndelse.

Tenck icke paa min vngdommis synd / oc offuertrædelse / Men tenck paa mig effter din Miskundhed / for din Godhedz skyld.

HERREN er god oc from / Thi vnderuiser hand Syndere paa veyen.

Hand leder de Elendige ræt / oc lærer de Elendige sin vey.

HERRENS veye ere idel Godhed oc Sandhed / dem som holde hans Pact oc Vidnesbyrd.

For dit Naffns skyld HERRE / ver naadig min Misgerning / Hun som stor er.

Huo er den / som frøcter HERREN? Den skal hand vnderuise den beste vey.

Hans siæl skal bo i det gode / Oc hans Sæd skal beside Landet.

HERRENS Løndom er iblant dem som hannem frøcte / Oc hand lader dem vide sin Pact.

Mine øyen see stedse til HERREN / Thi hand skal drage mine føder aff Garnet.

Vent dig til mig / oc ver mig naadig / Thi ieg er enlig oc elendig.

Mit hiertis sorg er stor / Før mig aff min Nød.

See til min Jammer oc elendighed / Oc forlad mig alle mine synder.

See / at mine Fiender ere saa mange / oc hade mig aff fortredelighed.

Beuare min Siæl oc redde mig / Lad mig icke beskemmis / Thi ieg tror paa dig.

Enfoldighed oc Retferdighed beuare mig / Thi ieg bier effter dig.

Gud frelse Jsrael / aff al sin nød.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.