Christian 3.s danske Bibel

[464]

XXXII. Dauidz Vnderuisning.

SAlig er den / som offuertredelse ereRom. 4. forladne / Den Synden er skiult.

Saligt er det Menniske / som HERREN icke tilregner Misgerningen / J hues Aand er ingen falskhed.

Thi der ieg vilde det tie / da vansmectede mine Ben / Ved min daglige hylen.

Thi din Haand vaar dag oc nat suar paa mig / At min Vedske tiurdis aff mig / som aff Sommerens hede / Sela.

Thi bekender ieg mine synder for dig / oc skiuler icke mine misgerninger / Jeg sag= |465 de / Jeg vil bekende min Offuertredelse faar HERREN / Da forlodst du mig min syndz ondskaff / Sela.

Der faare skulle alle Helgene bede dig / i rette tid / At naar der kommer store Vandløb / skulle de icke recke til dem.

Du est min Beskermelse / Beuare du mig for Angist / at ieg kand prise dig gantske gladelige naar ieg frelsis / Sela.

Jeg vil vnderuise dig / oc vise dig veyen / som du skalt vandre / Oc ieg vil ledsage dig met mine øyen.

Verer icke som Hest oc Mule / som ere icke forstandige / Paa huilcke mand skal legle Tøme oc Bitzel / naar de ville icke til dig.

Den Wgudelige haffuer megen plage / Men den som haaber paa HERREN / den skal Miskundhed omkring giffue.

Glæder eder i HERREN oc fryder eder i Retferdige / Oc priser alle i Fromme.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.