Christian 3.s danske Bibel

[999]

IIII

HVad sige wi da om vor Fader Abraham / at hand haffuer fundet effter kødet? Det sige wi / Er Abraham retferdig formedelst Gerninger / da haffuer hand vel roess / Men icke faar Gud. Huad siger da Scrifften? Abraham trode Gud / oc det er regnet hannem til Retferdighed.

Men den som omgaass met Gerninger / hannem bliffuer icke Løn tilregnet aff naade / men aff fortieniste. Oc den / som icke omgaass met Gerninger / oc troer paa den / som gør den Wgudelige retferdig / hannem bliffuer hans Tro regnet til retferdighed.

Effter huilcken skickDauid oc taler / At salighed hører alene det Menniske til / huilcket |1000 Gud regner retferdighed til / vden Gerningers tilgørelse / der som hand siger / Salige ere de / huilcke deris wretferdighed er forladen / Oc huilcke deris synder ere skiulte. Salig er den Mand / huilcken Gud tilregner ingen synd.

Psam. 32. Nu denne salighed / gaar hun offuer omskærelsen / eller offuer Forhuden? Wi maa io sige / at Abrahams Tro er regnet hannem til retferdighed. Huorledis er hun hannem da tilregnet? J Omskærelsen / eller i Forhuden? Vden tuiffuel icke i omskærelsen / men i Forhuden / Oc hand tog det tegen i Omskærelsen til en Beseylning paa den retferdighed som er i Troen / huilcken hand haffde end nu i Forhuden / Paa det hand skulde vorde alle deris Fader / som tro i Forhuden / at saadant skal oc regnis dem til retferdighed / Oc hand skulde ocsaa bliffue omskærelsens Fader / Jcke aleniste deris / som ere aff Omskærelsen / Men ocsaa deris / som vandre i Troens fodspor / som vaar i vor Faders Abrahams Forhud.

Thi det løffte / At hand skulde vere verdens Arffuing / skede icke Abraham eller hans Sæd formedelst Lowen / men ved Troens retferdighed. Thi at ere de Arffuinge som ere aff Lowen / da er Troen inted / oc Løfftet er vde. Effterdi at Lowen kommer ekon vrede aff sted. Thi at huor som Lowen icke er / der er oc ingen offuertrædelse. Der faare kommer Retferdighed formedelst Troen / Paa det hun skal vere aff Naade / oc Løfftet skal bliffue fast hoss al Sæd / Jcke aleniste hoss den / som er vnder Lowen / men ocsaa hoss den / som er aff Gene. 17.Abrahams Tro / huilcken der er allis vaare Fader. Lige som screffuit staar / Jeg sette dig til en Fader faar mange Hedninge / faar Gud / den som du trode / huilcken der leffuendis gør de Døde / oc kalder det som icke er / at det skal vere.

Oc hand trode paa Haabet / der som inted vaar at haabis til / Paa det hand skulde bliffue Gene. 15.mange Hedningers Fader. Lige som oc er sagd til hannem / Saa skal din Sæd vere. Oc hand bleff icke skrøbelig i Troen / hand saa oc icke til sit eget Legeme / huilcket som vaar allerede døt / effterdi hand vaar meget nær hundrede aar / Oc icke heller til Sare døde Legeme. Thi hand tuilede icke paa Guds Løffte formedelst vantro / Men hand bleff sterck i Troen / oc gaff Gud ære / oc viste paa det alleruissiste / at / huad som Gud loffuer / det kand hand oc gøre. Der faare bleff det oc regnet hannem til Retferdighed.

Dette er icke aleniste screffuit for hans skyld / at det er hannem tilregnet / Men oc for vor skyld / som det skal tilregnis / Der som wi tro paa den / som opuecte vor HERRE Jhesum / fra de Døde / Huilcken som er giffuen der hen for vore Synder skyld / Oc opuect for vor Retferdighedz skyld.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.