Christian 3.s danske Bibel

[465]

XXXIII.

GLæder eder i HERREN i Retferdige / De Fromme skulle allerede prise hannem.

Tacker HERREN met Harper / oc siunger hannem Loff paa Psaltere met thi strenge.

Siunger hannem en ny Sang / oc gører det gaat paa Stengeleg met høy liud.

Thi HERRENS Ord er sant / Oc huad hand tilsiger / det holder hand visselige.

Hand elsker Retferdighed oc Dom / Jorden er fuld aff HERRENS Miskundhed.

Gen. 1. 2 Himmelen er giort ved HERRENS ord / Oc al hans Hær ved hans mundz Aand.

Hand holder Vandet tilsammen i Haffuet / lige som i en Flaske / oc legger Dybene ned i skiul.

Al Verden frøcte HERREN / oc alt det som boer paa iorden / rædis for hannem.

Thi som hand siger / saa skeer det / som hand biuder / saa staar det der.

HERREN gør Hedningenis raad til inted / oc vender Folckenis tancker.

Men HERRENS raad bliffuer euindelige / Hans hiertis tancker stedze oc altid.

Saligt er det Folck / som haffuer HERREN til Gud / oc det Folck som hand vdualde til Arff.

HERREN skuer aff Himmelen / Oc seer alle Menniskens børn.

Hand seer aff sin faste Throne paa alle / Som bo paa Jorden.

Hand skicker alle Menniskis hierte / oc mercker paa alle deris gerninger.

En Konge hielpis icke aff sin store mact / En Kempe frelsis icke ved sin store Krafft.

Hestene hielpe oc icke / oc deris store styrcke hielper icke.

See / HERRENS øye seer paa dem som hannem frøcte / oc haabe paa hans miskundhed.

At hand skal frelse deris Siæle fra Psal. 34. 37. Døden / oc føde dem i den dyre Tid.

Vor Siæl vocter paa HERREN / Hand er vor Hielp oc Skiold.

Thi vort hierte glædis i hannem / Oc wi tro paa hans hellige Naffn.

HERRE lad din Miskundhed vere offuer oss / Lige som wi haabe paa dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.