Christian 3.s danske Bibel

[465]

XXXIIII. Dauidz Psalme / Der hand foruende sin skickelse faar Abimelech / der hand dreff hannem fra sig / oc hand gick bort.

IEg vil loffue HERREN 1 Sam. 21 altid / Hans Loff skal altid vere i min mund.

Min siæl skal rose sig i HERREN / At de Elende skulle det høre / oc glæde dem.

Loffuer HERREN met mig / Oc lader oss ophøye hans naffn met huer andre.

Der ieg søgte HERREN / da suarede hand mig / oc frelste mig aff al min frøct.

De som see oc løbe til hannem / de bliffue opliusede / Deris ansicte bliffuer icke beskemmede.

Der den Elende robte / da hørde HERGene. 314. Re. 6. REN / oc halp hannem aff al hans nød.

HERRENS Engil leyrer sig om kring dem / som hannem frøcte / Oc hielper dem vd.

Smager oc seer / huor kierlig H E 1. Pet. 2. Rren er / salig en den / som haabis til hannem.

Frøcter HERREN i som ere hans Hellige / Thi de som hannem frøcte / haffuePsal. 33. 37. ingen Brøst.

De Rige skulle vere nøtdtørtige oc hun gre / Men de som søge HERREN / haffue ingen brøst paa noget Gaat.

Kommer hid Børn hører mig / Jeg vil2. Pet. 3. lære eder HERRENS frøct.

Den som begerer it gaat Leffnit? oc haffde gerne gode dage?

Foruare din Tunge fra ont / oc dine Læbe / at de icke tale suig.

Lad aff det onde oc gør gaat / Atspør fred / oc søg effter hannem.

HERRENS øyen see paa de Retferdige / oc hans øern paa deris rob.

|466 HERRENS Ansict staar offuer dem som ilde gøre / at hand skal oprycke deris ihukommelse aff Jorden.

Naar de (Retferdige) robe / da hører HERREN / oc hielper dem aff al deris Nød.

HERREN er hart hoss dem / som haffue it sønderknusit hierte / oc hielper dem som haffue it sønderslagit Sind.

Den Retuise maa meget lide / Men HERREN hielper hannem aff alt det.

Ioan. 20 Hand beuarer alle hans Ben / At der bliffuer icke it sønder brudet aff dem.

Wlycke skal ihielsla den Wgudelige / Oc de som hade den Retuise / skulle haffue skyld.

HERREN skal frelse sine Tieneris Siæle / Oc alle de som tro paa hannem / skulle icke haffue skyld.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.