Christian 3.s danske Bibel

[466]

XXXV. Dauidz Psalme.

HERRE / træt met dem som trætte met mig / Strid mod dem som stride mod mig.

Tag Skiold oc Vaaben / Oc gør dig rede at hielpe mig.

Drag dit Suerd / oc beskerme mig mod mine Forfølgere / Sig til min Siæl / Jeg er din Hielp.

Lad dem beskemmis oc bluiss / som staa effter min Siæl / Lad dem vendis tilbage oc bliffue til skamme / som mig ville ont.

Lad dem bliffue som affner faar været / oc "HERRENS Engil støde dem bort.

Lad deris veye bliffue mørcke oc slebrige / Oc "HERRENS Engil forfølge dem.

Thi de stillede deris Garn at forderffue mig foruden sag / Oc beridde graffuer faar min siæl vden sag.

Lad dem bliffue wforuarendis offuerfaldne / oc lad deris garn som de stillede / fange dem / At de maa offuerfaldis der vdi.

Men min siæl skal glæde sig i HERREN / oc fryde sig aff hans Hielp.

Alle mine Ben skulle sige / HERRE / Huo er dig lig? Du som frelser den Elendige fra den som hannem er forsterck / Oc den Elendige oc Fattige fra dem som hannem Røffuer.

Der traadde fortre delige Vidne op / Oc vidnede det som ieg vaar wskyldig vdi.

De gøre mig ont for gaat / At føre mig i hiertesorg.

Der de vaare siuge / tog ieg en Sæck paa mig / oc giorde mig ont met faste / oc bad aff hiertet.

Jeg holt mig / som hand haffde værit min Ven oc Broder / Jeg gick sorgfuld / som en der sørger faar sin Moder.

Men de glædde dem offuer min skade / Oc soldede sig tilsammen / De Halte samlede dem mod mig / vden min skyld / De riffue oc lade icke aff.

Met dem som smigre oc bespaatte for Bugens skyld / Bide de deris Tender sammen mod mig.

HERRE huor lenge vilt du see til? Frelss dog min Siæl fra deris Bulder / oc min Eniste fra de vnge Løuuer.

Jeg vil tacke dig i den store Menighed / Oc prise dig iblant meget Folck.

Lad dem icke glædis offuer mig / som ere mine Fiende foruden sag / Eller bespaatte mig met deris øyen / som hade mig vden sag.

Thi de tencke at gøre mig skade / Oc søge falske sager mod de Stille i Landet.

Oc de lode deris munde viit op mod mig / oc sagde / See der / see der / Det see wi gerne.

HERRE du seer det / ti icke / HERR E ver icke longt fra mig.

Opueck dig oc vaage op til min Ræt / oc til min Sag min Gud oc HERRE.

HERRE min Gud / dømme mig effter din Retuished / At de icke glæde dem offuer mig.

Lad dem icke sige i deris hierte / See der / see der / Det vilde wi / Lad dem icke sige / Wi haffue opsluget hannem.

Lad dem beskemmis oc bliffue til skamme / alle de som glæde sig aff mit Onde / Lad dem klædis met skam oc skendsel / som rose dem mod mig.

Lad dem glædis oc frydis / som mig vnde / at ieg beholder Rætten / oc altid sige / HERREN skal høyt loffuis / som vil at hans Tienere skal lide vel.

Oc min Tunge skal tale om din Retferdighed / oc prise dig daglige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.