Christian 3.s danske Bibel

[473]

L. Assaphs Psalme.

GVd HERRE den mectige taler / oc kalder Verden / Fra Solens opgang / indtil nedgang.

Aff Zion vdbryder Gud deylige Skin.

Vor Gud kommer oc tier icke / Forterendis Jld gaar faar hannem / oc stort Vær er om hannem.

Hand kalder Himmelen oc Jorden / At hand vil dømme sit Folck.

Forsamler mig mine Helligen / Som acte Pacten / mere end Offer.

Oc Himlene skulle kundgøre hans retferdighed / Thi Gud er Dommeren / Sela.

Hør mit Folck / Lad mig tale / Jsrael lad mig vidne ibant dig / Jeg Gud er din Gud.

Jeg straffer dig icke for dit Offer skyld / Dine Brendoffer ere dog alligeuel altid faar mig.

Jeg vil icke tage Øxen aff dit Huss / ey heller Bucke aff din Staald.

Thi alle Diurene i Skoffuen høre mig til / oc Fæet paa Biergene i tusinde tal.

Jeg kender alle Fulene paa Biergene / Oc allehonde Diur paa marcken ere faar mig.

Om ieg hungrede / da vilde ieg icke sige dig der aff / Thi Jorden er min / oc alt det som er der i.

Ment du at ieg vil æde Oxe kød / eller dricke Bucke blod?

Offre Gud Tack / oc betale den Høyste dine Løffte.

Oc kalde paa mig i din Nød / Saa vil ieg frelse dig / saa skalt du prise mig.

Men Gud siger til den Wgudelige / Hui forkynder du min Ræt / oc tager min Pact i din Mund?

Effterdi du hader reffselse / Oc kaster mine Ord bag dig.

Naar du seer en Tyff / da løber du met hannem / oc du haffuer omgengelse met Hoerkarle.

Du lader din Mund tale ont / oc din Tunge bedriffuer Falskhed.

Du sider oc taler mod din Broder / Du bagtaler din Moders søn.

Det gør du / oc ieg tier / Da ment du / at ieg skal vere lige som du / Men ieg vil straffe dig / oc sette dig det faar øyen.

Mercker dog dette / i som forglemme Gud / At ieg icke en gong hen riffuer / oc der er ingen Frelsere mere.

Den som offrer Tacksigelse / hand priser mig / oc der er veyen / at ieg viser hannem Gudz Salighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.