Christian 3.s danske Bibel

[473]

LI. Dauidz Psalme / faar at siunge/ Der Nathan Prophete kom til hannem / der hand vaar indgangen til Bersabee.

GVd ver mig naadig / effter din Miskundhed / Affslet mine Synder / effter din store Barmhertighed.

To mig vel aff mine Misgerninger / oc gør mig ren aff mine Synder.

Thi ieg bekender mine Misgerninger / oc mine Synder ere altid faar mig.

Jeg haffuer allene syndet mod dig / oc giort ilde faar dig.

Paa det at du skalt beholde Ræt i dineRoma. 3 ord / oc bliffue ren / naar du bliffuer dømt.

See / Jeg er fød aff syndig Sæd / Oc min Moder haffuer vndfanget mig i synd.

See / du haffuer lyst til Sandhed som ligger i skiul / Du lodst mig forstaa din Visdoms lønlighed.

Affløss mig met Jsop / at ieg bliffuer ren / To mig / at ieg bliffuer sne huid.

Lad mig høre glæde oc fryd / At de ben bliffue glade / som du haffuer sønder slaget.

Skiul dit Ansict fra mine Synder / oc vdslet alle mine Misgerninger.

Gud skab it rent Hierte i mig / Oc giff mig en ny vis Aand.

Forkast mig icke fra dit Ansict / Oc tag icke din hellige Aand fra mig.

Trøst mig igen met din Hielp / Oc en frimodig Aand opholde mig.

Thi ieg vil læte Offuertrædere dine Veye / At Syndere skulle omuende sig til dig.

Gud / du som est min Gud oc Salighed / Frelss mig fra de Blodskyldige / At min Tunge kand prise din Retferdighed.

HERRE oplad mine Læbe / At min Mund kand kundgøre din Priiss.

Thi du haffuer icke lyst til Offer / Jeg |474 dile vel ellers giffue dig det / oc Brend offer behager dig icke.

En angerfuld Aand er det Offer som Gud behager / Gud forsmaar icke it sorgfult oc angerfult Hierte.

Gør vel mod Zion effter din naade / Byg murene i Jerusalem.

Da skulle Retferdighedens Offer behage dig / Brendoffer oc hele Offer / Da skal mand offre Øxen paa dit Altere.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.