Christian 3.s danske Bibel

[474]

LII. 1 Re. 21. Dauidz vnderuisning / faar at siunge / Der Doeg Edomiter kom / oc gaff Saul til kende / oc sagde / Dauid er kommen i Abimelechs huss.

HVi tratzer da / du Tiran / at du kant gøre skade? Effterdi at Gudz Barmhiertighed varer end nu daglige.

Din Tunge tracter effter skade / Oc skær met Løgn / lige som met en skarp Ragkniff.

Du taler heller ont end Gaat / oc Falsk end Ræt / Sela.

Du taler gerne alt det / som tien til forderffuelse / Met en falsk Tunge.

Der faar skal Gud aldelis gantske forstørre / oc sønderknuse dig / oc rycke dig vdaff Boligen / oc vdslette dig aff de Leffuendis Land / Sela.

Oc de Retferdige skulle det see oc frøcte / Oc skulle lee at hannem.

See / det er den Mand / som holt icke Gud for sin Trøst / Men hand forlod sig paa sin store Rigdom / oc vaar mectig til at gøre skade.

Men ieg skal bliffue / som it grønt olie træ / i Gudz Huss / Jeg forlader mig paa Gudz Barmhiertighed altid oc euindelige.

Jeg tacker dig euindelige / Thi du kand det vel gøre / Oc ieg vil bie effter dit Naffn / Thi dine Helgene haffue glæde der aff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.