Christian 3.s danske Bibel

[481]

LXXII. Salomons.

GVd giff Kongen din Dom / Oc Kongens Søn din Retferdighed.

At hand kand føre dit Folck til Retferdighed / Oc redde dine Elendige.

Lad Biergene føre Fred iblant Folckene / Oc Tuerne Retferdighed.

Hand skal holde det elendige Folck ved Ræt / oc hielpe de Fattige / oc søndersla Bespaattere.

Mand skal frøcte dig / saa lenge som Sol oc Maane vare / Fra Børn til Børne børn.

Hand skal fare ned som Regn paaSkind Som det skede Gedeon. Iudi. 6. Skind / Oc som draabe der vedske Landet.

|482 Den Rætferdige skal blomstris i hans tid /Vandet Det er fra Jordan. oc stor Fred / ind til Maanen er icke mere til.

Hand skal regere fra it Haff ind til det andet / Och fra Vandet ind til Verdens ende.

De i ørcken skulle bøye dem faar hannem / oc hans Fiende skulle slicke støff.

Kongerne hoss Haffuit och de som bo paa Øerne skulle føre Gaffuer / Kongerne aff det Rige Arabia oc aff Seba skulle føre Gaffuer.

Alle Konger skulle tilbede hannem / alle Hedninge skulle tiene hannem.

Thi hand skal frelse den Fattige som rober / oc den Elendige som haffuer ingen Hielp.

Hand skal vere naadig emod de ringe oc fattige / och hand skal hielpe de fattigis Siæle.

Hand skal frelse deris Siæle fra suig oc Fortredelighed / oc deris Blod skal actis dyrt faar hannem.

Hand skal leffue / oc mand skal giffue hannem Guld aff Rige Arabia / och mand skal altid bede faar hannem / Mand skal loffue hannem daglige.

Paa Jorden offuen paa Biergene skal Kornet staa tyckt / Hans fruct skal beffue lige som Libanon / oc skal grønis i Stæderne / lige som gress paa Jorden.

Hans Naffn skal bliffue euindelige / saa lenge som Solen varer skal hans Naffn recke til Effterkommere / och de skulle vere velsignede ved hannem / alle hedninge skulle prise hannem.

Loffuit vere Gud HERREN Jsraels Gud / som alene gør vnderlige gerninger.

Och loffuit vere hans herlige Naffn euindelige / oc alle Land skulle opfyldis met hans ære / Amen / Amen.

Her haffue Dauids Jsai søns bøner ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.