Christian 3.s danske Bibel

[221]

VI.

OC der Jsraels børn giorde ilde for HERREN / gaff HERREN dem vnder de Madianiters haand siu aar. Oc der Madianiternis haand bleff for sterck offuer Jsrael / da giorde Jsraels børn sig Graffuer i biergene / oc huler / oc Befestninger. Oc naar Jsrael saade noget / Da komme Madianiterne oc Amalekiterne oc de aff Østerland op offuer dem / oc leyrede sig mod dem / oc forderffuede landens grøde / indtil Gasa / oc lode ingen Næring bliffue i Jsrael / huercken faar / eller øxen / eller asene. Thi de komme op met deris Queg oc Bolige / som en stoer hob Gres hopper / at baade de oc deris Kamel vaare vtallige / oc fulde i Landet / at forderffue det. Saa bleff Jsrael saare fornedret aff Madianiterne. Da robte Jsraels børn til HERREN.

Men der derobte til HERREN for Madianiternis skyld / da sende HERREN en Prophete til dem / hand sagde til dem / Saa siger HERREN Jsraels Gud. Jeg vdfør|222de eder aff Egypten / oc ledde eder aff Treldommens huss / oc fride eder aff Egypternis haand / oc aff alle deris haand som tuingde eder / oc ieg vdstøtte dem faar eder / oc gaff eder deris Land. Oc ieg sagde til eder / Jeg er HERREN eders Gud / frøcter icke de Amoriters Guder / vdi huilckis Land i bo / Oc i haffue icke veret min røst lydige.

Gedeon. Oc HERRENS Engel kom / oc sette sig vnder en Eeg i Ophra / som hørde Joas de Esriters fader til / oc hans søn Gedeon terskede huede i en perse / at hand kunde fly for de Ma dianiter. Da obenbaredis HERRENS Engel for hannem / oc sagde til hannem / HERREN vere met dig / du Stridzkempe. Gedeon sagde til hannem / Min Herre / er HERREN met oss / Hui er oss da alt dette vederfaret? Oc huor ere alle de Vnderlige ting som vore Fedre fortalde oss / oc sagde / HERREN haffuer ført oss aff Egypten? Men nu haffuer HERREN forlat oss / oc giffuet oss vnder Madianiternis hender.

Da vende HERREN sig til hannem / oc sagde / gack bort i denne din krafft / Du skalt frelse Jsrael aff Madianiternis hender / See / Jeg haffuer vdsent dig. Hand sagde til hannem / Min Herre / Huor met skal ieg frelse Jsrael? See / min Slect er den ringiste i Manasse / oc ieg er den minste i min Faders huss. HERREN sagde til hannem / Jeg vil vere met dig / at du skalt sla Madianiterne / som en eniste Mand. Da sagde hand til hannem / Kære / Haffuer ieg fundet naade faar dig / Da gør mig it Tegen / at detest du som taler met mig. gack icke bort før ieg kommer til dig / oc bær mit Madoffer / oc setter det faar dig. Hand sagde / Jeg vil bliffue saa lenge at du kommer igen.

Oc Gedeon kom oc slactede it Buckekid / oc en Epha wsuret mel / oc lagde Kødit i en kurff / oc loed saadet i en potte / oc bar til hannem vd vnder Egen / och gick frem. Da sagde Guds Engel til hannem / Tag kødet oc det vsurede / oc sæt det paa den Sten som her er / och vdstyrt saadet / Oc hand giorde saa. Da vdracte HERRENS Engel den kep som hand haffde i haanden / oc rørde kødet met enden / oc det vsurede mel / Oc der kom Jld aff stenen / oc forterede kødet oc det vsurede mel / Oc HERRENS Engel forsuant aff hans øyen.

Der Gedeon saa nu at det vaar HERRENS Engel / sagde hand / O HERRE HERRE haffuer ieg saa seet HERRENS Engel fra ansict til ansict? HERREN sagde til hannem / Fred vere met dig / Frøcte dig icke / du skalt icke dø. Da bygde Gedeon HERREN it Altere paa samme sted / oc kallede det / Fredens HERRE / det staar end til paa denne dag / i Ophra som hørde de Esriters fader til.

Oc den samme nat sagde HERREN til hannem / Tag en Stud / blant din Faders øxen / oc en anden Stud / siu aar gammil / oc affbryd Baalss Altere / som er din faders / oc affhug den Lund som der staar hoss / oc byg HERREN din Gud it Altere / øffuerst paa klippen / oc bered det / Oc tag den anden Stud / oc offre it Brendoffer met veden aff Lunden / som du haffuer ophugget. Da tog Gedeon thi Mend aff sine Suenne / oc giorde som HERREN haffde sagd hannem / Men hand befrøctede sig at gøre det om dagen / for sin Faders huss oc for Folcket i Staden / oc hand giorde det om natten.

Baals Altere nedbrydis. Der Folckene i Staden stode nu aarle op om morgenen / See / da vaar Baals Altere nedbrudet / oc Lunden der hoss affhuggen / oc den anden Stud it Brendoffer paa Alteret som vaar bygd. Oc den ene sagde til den anden / Huo haffuer giort dette? Oc der de søcte oc omspurde / bleff der sagd / Gedeon Joas søn haffuer giort det / Da sagde folcket i staden til Joas / Lad din søn komme hid vd / hand skal dø / for hand haffuer nedbrudet Baals Altere / oc aff hugget Lunden der hoss. Da sagde Joas til alle dem som stode hoss hannem / Ville i kiffuis for Baal? ville i hielpe hannem? Huo som kiffuer for hannem / hand skal dø denne morgen / Er hand Gud / JerubBaal.da heffne sig det selff / at hans Altere er nedbrudet. Fra den dag kallede mand hannem JerubBaal / oc sagde / Baal heffne sig selff / at hans Altere er nedbrudet.

Der nu alle Madianiterne oc Amalekiterne oc de aff Østerland haffde forsamlet sig / oc droge gennem / oc sloge deris leyer i Jesreels dal / Da førde HERRENS aand sig i Gedeon / Oc hand loed blæse i Basune / oc kallede Abi Eser / at de skulde følge hannem. Oc hand sende Bud til al Manasse / oc kallede dem / at de oc skulde effterfølge hannem / Hand sende oc Bud til Asser oc Sebulon oc Nephthali / de komme op mod hannem.

Gedeon be gærer it tegen aff Gud etcetera. Oc Gedeon sagde til Gud / Vilt du forløse Jsrael ved min haand / som du haffuer sagt / Da vil ieg legge it Vldskind i Gaarden / Kommer der alene dug paa Skindet / oc al Jorden bliffuer tør / Da vil ieg mercke / at du vilt frelse Jsrael ved min haand / som du haffuer sagd. Oc det skede saa / Oc der hand stod anden dagen aarle op om morgenen / da vred hand dug aff Skindet / oc fyllede en skaal fuld met vand. Oc Gedeon sagde til Gud / Din vrede optendis icke mod mig / om ieg taler end en gong / Jeg vil ekon forsøge det end en gong met Skind et / Lad Skindet vere tiurt alene / oc dug paa al Jorden. Oc Gud giorde det saa den samme nat / at Skindet vor tiurt alene / oc dug paa al Jorden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.