Christian 3.s danske Bibel

LXXXI. Assaphs Psalme / faar at siunge paa Githith.

|487 SJunger Gud gladelige / som er vor styrcke / Fryder Jacobs Gud.

Tager Psalmer / oc tager hid Trommerne / Lystelige Harper met Psaltere.

Blæser Basunen i de Ny maanede / J vor Løffsals Høytid.

Thi dette er en Sed i Jsrael / oc en Ræt faar Jacobs Gud.

Saadant sette hand til it Vidnesbyrd iblant Joseph / der de droge aff Egypti Land / Oc haffde hørt fremmede tungemaal.

Der ieg haffde taget byrden aff deris Skuldre / Oc løst deris Hender fra Paatterne.

Der du kallede paa mig i Nød / halp Exo. 17.ieg dig vd / Oc ieg hørde dig / Der Været offuerfalt dig / Oc fristede dig hoss Trættevandet / Sela.

Hør mit Folck / ieg vil vidne iblant dig / Jsrael du skalt høre mig.

At der skal ingen anden Gud vere iblant dig / Oc du skalt ingen Fremmede Guder tilbede.

Exo. 20. Jeg er HERREN din Gud / som førde dig aff Egypti Land / Lad din mund viit op / lad mig fylde hannem.

Men mit Folck lyder icke min røst / Oc Jsrael acter mig icke.

Saa lod ieg dem bliffue i deris hiertis mørckhed / At de vandre effter deris Raad.

Vilde mit Folck vere mig lydigt / Oc Jsrael gaa paa mine Veye.

Da vilde ieg snart nedtrøcke deris Fiender / Oc vende min Haand offuer deris Modstandere.

De som hade HERREN / Dem skulde det feyle met hannem. Men deris tid skulde vare euindelige.

Oc ieg skulde føde dem met den beste Huede / oc mætte dem met hunnig aff Klippen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.