Christian 3.s danske Bibel

[73]

XX.

OC Gud talede alle disse ord. Jeg er HERREN din Gud / som vdfør deDeu. 5.Psal. 81. dig aff Egypti land / aff Trældommens huss. Du skalt icke haffue andre Guder for mig. Du skalt inge billede gøre dig eller noge Lignelse / effter det som er i Himmelen / eller nedre paa Jorden / eller effter det som er i Vandet vnder iorden. Du skalt icke bede til dem / oc icke tiene dem / Thi ieg som er HERREN din Gud / er en nidkær Gud / Som hiem søger Fædernis misgerninger paa Børnene / indtil den tredie oc fierde Led / paa dem som hade mig. Oc ieg gør Miskund hed met mange Tusinde som mig elske / oc holde mine Bud.

Du skalt icke tage HERRENS din Guds Naffn forfengelige / Thi HERREN vil icke lade hannem vere wstraffet / som misbruger hans Naffn.

Exo. 23. 34. 35. Ezech. 20. Kom Sabbaths dagen i hw / at du hellig gør hannem. Sex dage skalt dw arbeyde / oc beskicke al din ting. Men den siuende dag er HERRENS din Guds Sabbath / Da skalt dw ingen gerning gøre / ey heller din Søn / ey heller din Daatter / oc ey heller din Suend / ey heller din Pige / ey heller dit Queg / oc ey heller nogen Fremmet som er inden dine porte. Thi vdi sex dage giorde HERREN Himmelen oc Jorden / oc Haffuet / oc alt det som er i dem / oc hand huilte den siuende dag / Der faare velsignede HERREN Sabbaths dagen / oc giorde hannem hellig.Ephe. 6.Matth. 15.

  • Dw skalt ære din Fader oc din Moder / at dw maat lenge leffue i Landet som HERREN din Gud giffuer dig.Matth 5. 15.
  • Dw skalt icke ihielsla.
  • Dw skalt icke bedriffue hoer.
  • Dw skalt icke stiele.
  • |74 Dw skalt icke bære falskt Vidnesbyrd mod din Neste.
  • Dw skalt icke begere din Nestis Huss.
  • Dw skalt icke begere din Nestis Hustrw / hans Suend eller Pige / hans Oxe eller Asen / eller naaget aff det som din Neste hør til.Lowens Gerning och embede. Ro. 3. 4. 5. 7.

Oc alt Folket saa tordenen / liun ilden / lyden aff Basunen oc Bierget ryge. Der de saae det / da flyde de oc ginge longt bort / oc sagde til Mose / Tale dw met oss / wi ville vere lydige / oc lad Gud icke tale met oss / wi motte ellers dø. Da sagde Mose til Folket / Frøcter icke / Thi Gud er kommen / at hand vil forsøge eder / oc at hans frøct skal vere for eders øyen / at i skulle icke synde. Oc faalket stod langt fra / Men Mose gick til taaget / i huilket Gud vaar.

Oc HERREN sagde til hannem / Saa skalt dw sige til Jsraels børn / J haffue seet / at ieg haffuer talet met eder aff Himmelen / Thi skulle i ingen sølff Guder eller guld Guder gø re eder for mig. Du skalt gøre mig it Altere aff Jord / oc der paa skalt dw offre dit Brendoffer Altere aff Jord.oc Tackoffer / aff dine faar oc fæ. Thi huilken Sted ieg gør mit Naffns ihukommelse / Did vil ieg komme til dig / oc velsigne dig / Vilt dw gøre mig it Altere aff Sten / Da skalt dw icke bygge det aff huggen sten / Thi at lader dw din Kniff komme der paa / da gør dw det whelligt. Dw skalt icke gaa op at trapper til mit Altere / at din blysel ey blotis for det.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.