Christian 3.s danske Bibel

[487]

LXXXIII. Assaphs Psalme sang.

GVd ti dog icke saa / oc ver dog icke saa stille / Gud holt dog icke saa inde.

Thi see / dine Fiender rase / oc de som dig hade / opløffte Hoffuedet.

De gøre tredske anslag mod dit Folck / Oc raadsla mod dine Skiulte.

Nu her sige de / Lader oss oprycke dem / at de ere icke Folck / At Jsraels naffn skal icke mere ihukommis.

Thi de haffue lagt deris Raad til sammen / oc giort it Forbund mod dig.

De Edomiters / Jsmaeliters / Moabiters oc Hagariters Bolige.

Gebaliter / Ammoniter / Amalechiter / De Philister met dem i Tyro.

Assur haffuer oc slaget sig til dem / Oc hielper Lotz børn / Sela.

Gør mod dem som mod Iudi. 7.Iudic. 4. Midianiterne / Som Sissera / som Jabin hoss Kisons Beck.

Som bleffue vdslette hoss Endor / Oc bleffue til skarn paa Jorden.

Gør deris Førster som Oreb oc Seeb /Iud. 7. 8. Alle deris Øffuerste / som Seba oc Zalmuna.

Som sige / Wi ville indtage Gudz Huss.

Gud lad dem løbe om som en Huirreluind / Som affner faar Været.

Som en Jld der opbrender Skoffuen / Oc som en Lue der optender biergene.

Forfølge dem saa met din storm / Oc forferde dem met din Huirreluind.

Gør deris Ansict fult aff skam / At de skulle spørre effter dit Naffn.

Skamme mue de dem / oc forferdis altid meer oc meer / Oc bliffue til skendzel oc omkomme.

Saa skulle de kende / at du heder alene HERREN met dit Naffn / Oc den Høyste i al Verden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.