Christian 3.s danske Bibel

|223 VII.

DA giorde Jerub Baal / det er Gedeon sig aarle rede / oc alt Folcket som vaar met hannen / oc leyrede sig hoss den kilde Harod / at hand haffde Madianiternis Hær mod Norden bag høyen som mand holder Vect paa i dalen. Oc HERREN sagde til Gedeon / Du haffuer for meget folck met dig / at ieg skulde giffue Madian i deris hender / Jsrael maatte berømme sig mod mig / oc sige / Min haand haffuer frelst mig. Saa lad nu vdrobe faar Folckenis øern / oc sige / Huo som erDeut. 20. ræd oc mistrøstig / hand vende sig om / oc skynde sig strax fra Gilead bierge / Da vende sig til bage aff Folcket / thu oc tiue tusinde / saa at der bleffue ekon thi tusinde igen.

Oc HERREN sagde til Gedeon / Folcket er end nu for meget / Led dem ned til vandet / der vil ieg prøffue dig dem / Oc huilcken ieg siger dig om / at hand skal reyse met dig / den skal reyse met dig. Men huilcken ieg siger om / at hand skal icke reyse met dig / hand skal icke reyse. Oc hand førde folcket ned til Vandet. Och HERREN sagde til Gedeon / Huilcken som laber aff vandet met sin Tunge / som en Hund laber / den skalt du skicke besynder lige / Desligest den som falder paa sine knæ naar hand dricker. Da vaar deris tal / som haffde labet aff haanden til munden try hundrede Mend / det andet folck alt sammen falt ned paa knæene oc drack. Oc HERREN sagde til Gedeon / Met de try hundrede Mend som haffue labet / vil ieg forløse eder / oc giffue Madianiterne i dine hender / Men lad alt det andet Folck gaa til sin sted.

[Illustration]

Oc de toge Fetalie met sig til Folcket / oc deris Basuner / Men de andre Jsraeliter loed hand alle gaa / huer til sin Bolig / Oc hand giorde sig sterck met try hundrede Mend. Oc Madianiternis Hær laa der neden faar hannem i Dalen. Oc HERREN sagde til hannem den samme nat / Stat op / oc gack hen ned til Leyren / thi ieg haffuer giffuet dem i dine hender.Pura. Men frøcter du dig at gaa ned / da lad din suend Pura gaa ned met dig til Leyren / at du kant høre huad de sige / Der effter skalt du met mact drage ned til Leyren. Da gick Gedeon met sin suend Pura ned til den sted som de hulde Vact i Leyren. Oc Madianiterne och Amalekiterne och alle aff Østerland / haffde lagd sig ned i dalen / som en hob Greshopper / |224 oc deris Kamel / vaare saa mange at de vaare vtallige / lige som sand i Haffs bredden.

Der Gedeon nu kom / See / da fortalde den ene den anden en Drøm / oc sagde / See / ieg drømde / Mig tycte at it askebaget Bygbrød trillede sig til Madianiternis Hær / oc der det kom til Paulunet / da slo det der paa / oc kaste det omkring / at det vnderste kom op / oc Paulunet laa. Da suarede den anden / Det er icke andet / end Gedeons / den Jsraeliters Joas søns suerd / Gud haffuer giffuit Madianiterne i hans hender / met den gantske Hær.

Der Gedeon da hørde saadan en Drøm fortellis / oc hans vdleggelse / da tilbad hand oc kom igen til Jsraels hær / oc sagde / Gører eder rede / Thi HERREN haffuer giffuit Madianiternis Hær i eders hender. Oc hand delde de try hundrede Mend i tre Hobe / oc fick huer en Basune i sin haand / oc tomme Kruss oc Blus vdi. Oc sagde til dem / Seer paa mig oc gører lige saa / oc see / naar ieg kommer til den sted som Hærren er / da gøre i oc lige som ieg gør. Naar ieg blæss i Basunen / oc alle de som met mig ere / Da skulle i och blæse i Basuner omkring den gantske Hær / oc sige / Her er HERREN oc Gedeon.

Saa kom Gedeon oc de hundrede Mend met hannem til den sted son Hærren vaar / til de første Vectere / som vaare tilskickede / oc opuacte dem / oc blesde i Basunerne / oc sloge Krusene sammen i deris hender. Saa blæsde alle de tre Hobe i Basuner / oc sloge Krusene sønder / Psal. 83.Esa. 9.Men de hulde Blussene i deris venstre haand / oc Basunerne i deris høyre haand som de blæsde vdi / oc robte / Her er "HERRENS suerd oc Gedeons / Oc huer stod paa sin sted / omkring Hærren. Da tog den gantske Hær paa løff oc skreg oc flyde. Oc i det de try hundrede Mend blæsde i Basunerne / skickede HERREN det saa / at den enis suerd vendis mod den anden i den gantske Hær / Oc Hærren flyde til Beth Sitta Zeredatha / indtil Mehola breddis Landemercke hoss Tabath. Och Jsraels mend aff Nephthali / aff Asser oc aff gantske Manasse robte oc forfulde Madianiterne?

Oc Gedeon sende Bud paa det gantske Ephraims bierg / oc loed sige / Kommer ned mod Madianiterne / oc beløber dem vandet / indtil Beth Bara oc Jordan. Da skrege alle de som vaare aff Ephraim / oc beløbe dem vandet / indtil Beth Bara oc Jordan. Oc de grebe tho aff Ma Oreb. Seb. Esa. 10.Psal. 83.dianiternis førster / Oreb oc Seb / oc drebte Oreb paa den sten Oreb / oc Seb i den perse Seb / oc forfulde Madianiterne / oc førde Orebs oc Sebs hoffueder til Gedeon offuer Jordan.

[Illustration]

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.