Christian 3.s danske Bibel

LXXXIIII. Kore børns Psalme / faar at siunge paa Githith.

|488 HERRE Zebaoth / huor lystige ere dine Boliger.

Min Siæl lengis oc begerer inderlige at komme til HERRENS Forgaard / Mit liff oc min Siæl glæder sig i den leffuende Gud.

Thi Fulen haffuer fundet it huss / Oc Sualen sin rede / at ligge deris Vnge vdi / som er / Dit Altere HERRE Zebaoth / min Konge oc min Gud.

Salige ere de / som bo i dit Huss / De loffue dig der euindelige / Sela.

Salige ere de Menniske / som holde dig for deris Styrcke / Oc vandre effter dig aff hiertet.

De som gaa igennem den Jammerlige dal / oc gøre der Kilder / Oc de som lære bliffue prydede met mange Velsignelser.

De beholde en Seyer effter en anden / At mand maa see / at den rætte Gud er i Zion.

HERRE Gud Zebaoth / hør min bøn / Jacobs Gud merck hende / Sela.

Gud vor Skiold giff act paa / See til din Saluedis Rige.

Thi en dag er bedre i din Forgaard end ellers tusinde / Jeg vil heller vocte Dørren i min Gudz Huss / end lenge bo i de Wgudeligis Bolige.

Thi Gud HERREN er Sol oc Skiold / HERREN giffuer naade oc ære / Hand lader inted gaat fattis de Fromme.

HERRE Zebaaoth / Saligt er det Menniske / som forlader sig paa dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.