Christian 3.s danske Bibel

[492]

XCV.

KOmmer hid lader oss loffue HERREN gladelige / oc fryde oss aff vor Salighedz Trøst.

Lader oss komme met tack faar hans Ansict / och fryde hannem met Psalmer.

Thi HERREN er en stor Gud / oc en stor Konge offuer alle Guder.

Thi alt det Jorden bær / er i hans Haand / oc Biergenis høye høre hannem oc til.

Thi Haffuet er hans / oc hand giorde det / oc hans hender beredde det Tørre.

Kommer / Lader oss tilbede och falde paa knæ / oc nedfalde faar HERREN / som oss giorde.

Thi hand er vor Gud / oc wi ere hans fødis Folck / oc hans henders Faar.

Der som i høre hans Røst iEbre. 3.Exo. 17. dag / da forherder icke eders Hierte / Som det skede i Meriba / Som i massa vdi ørcken.

Der som eders Fedre fristede mig Følede oc saae mine gerninger.

|493 At ieg haffde fyretiue Aar møye met dette Folck / oc sagde / De ere Folck / huilckis Hierte vil altid fare vild / Oc de som icke ville lære mine Veye.

At ieg sor i min vrede / De skulle icke komme til min Huile.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.