Christian 3.s danske Bibel

[569]

XXX.

VE de affaldne Børn / siger HERREN / som raadsla foruden mig / oc søge Beskermelse foruden min Aand / at sancke den ene synd til den anden. De som drage ned til Egypten / oc icke atspøre min Mund / at de stercke dem met Pharaos mact / oc beskerme dem vnder Egypti skygge. Thi Pharaos styrcke skal bliffue eder til skendzel / oc den Beskermelse vnder Egypti skygge til haanhed. Deris Førster haffue vel verit i Zoan / oc deris Bud komme til Hanes. Men de skulle dog alle beskemmis offuer det Folck / at inted kand vere dem nytteligt / enten til hielp / eller ellers til gaffn / men alene til skendzel oc spaat.

Denne er den Byrde offuer de Diur som drage mod Synden / der som Løuuer oc Løuinder ere / ia Øgler oc gloende fluende Drager / i Drøffuelsens oc angistens Land. De føre deris Godz paa Folers rygge / oc deris Liggendefæ paa Kamelers bag / til Folcket / som icke kand vere dem nytteligt / Thi Egypten er inted / oc deris hielp er forgeffuis. Der faare predicker ieg der om saa / Rahab skal side stille der til.

Saa gack nu hen / oc scriff det faar dem / i en Taffle / oc tegne det i en Bog / at det bliffuer altid oc euindelige. Thi det er it wlydigt Folck oc løgnactige Børn / som icke ville høre HERRENS Lou. Men de sige til Propheterne oc til de Seende / J skulle icke see / oc til Skuerne / J skulle icke skue oss den rette lerdom. Men predicker oss noget behageligt / oc skuer oss bedrageri. Viger fra veyen / gaar fra stien / Lader Jsraels Hellige ophøre hoss oss.

Der faare siger Jsraels Hellige saa / Effterdi i bortkaste ordet / oc forlade eder paa eders eget sind oc fortraadenhed / oc traadze der paa. Skal eders wdyd bliffue eder / som en Reffue / paa en høy Mur / naar hun begynder at splittes / som snart oc wforuarendis indfalder oc sønderknusis. Som / naar en Leerpaatte sønderknusis / at mand sønderstøder oc icke spar hende / saa / at mand kand icke finde it Skaar aff hendis stycke / som mand kand hente Jld met aff Jldgruen / eller øse Vand met aff brynden.

Thi saa siger den HERRE HERRE / den Hellige i Jsrael / Om i bliffue stille / da bliffue i hulpne / Oc vdi stilhed oc haab bliffue i stercke. Men i ville icke / oc sige / Ney / Men wi ville fly paa Heste (Thi skulle i bliffue fluctige) oc wi ville ride paa Veyløbere (Der faare skulle eders Forfølgere naa eder) Fordi at tusinde aff eder skulle fly / faar en enistis skrig / Ja i skulle Alle fly faar fem / Jndtil at de forlade eder / lige som en Mast offuen paa it Bierg / oc som en Banere offuen paa en Høy?.

Der faare bier HERREN / at hand vil vere eder naadig / oc haffuer giort sig rede / at hand vil miskunde sig offuer eder / Thi HERREN er Dommens Gud / Salige ere de |570 som bie effter hannem. Thi Zions folck skal bo i Jerusalem / Du skalt icke græde / Hand skal vere dig naadig naar du rober / Hand skal suare dig / strax hand det hører. Oc HERREN skal giffue eder Brød i eders drøffuelse / oc Vand i eders angist. Thi hand skal icke lade din Lærere mere bortfly / Men dine øyen skulle see din Lærere / oc dine øern skulle høre ordet bag dig som saa siger / Denne er veyen / gaar den samme / ellers huercken til den høyre eller til den venstre haand.

Oc i skulle besmitte eders forsølffuede Guder / oc eders Billedis forgylte klæder / oc skulle bort kaste dem / lige som wrenlighed / oc sige til dem / Far bort. Saa skal hand giffue din Sæd / som du haffuer saat paa ageren Regn / oc Brød offuerflødige nock / aff Agerens indkomme. Oc dit Queg skal føde sig paa den tid paa en bred Eng / Øxene oc Folerne / som arbeyde iorden / skulle æde blendet Foer / som er renset met kaste skulen. Oc paa alle store bierg oc paa alle store Høye skulle gaa atskilde Vandestrøme / paa den store Slagis tid naar Taarnene nedfalde. Oc Maanens skin skal vere lige som Solens skin / oc Solens skin skal vere siu gonge klarere end nu / Paa den tid / naar HERREN skal forbinde sit Folckis skade / oc helbrede deris Saar.

See HERRENS Naffn kommer longt fra / Hans Vrede brender / oc er meget suar / Hans Læbe ere fulde aff hastighed / oc hans Tunge som en fortærendis Jld / oc hans Aande som en Vandflod / som recker til Halsen / at atsprede Hedningene indtil de bliffue til inted / oc driffue Folcket hid oc did met it bidzel i deris munde. Da skulle i siunge / lige som en hellig Høytidz nat / oc glæde eder aff hiertet / lige som naar mand gaar met Piber til HERRENS Bierg oc til Jsraels Stercke.

Oc HERREN skal lade høre sin herlige Røst / at mand skal see hans vdracte Arm / met vredactig trudzel / oc met fortærendis ildis lue / met straaler / met sterck regn oc met Hagel. Thi Assur skal forferdis for HERRENS røst / som slaar hannem met Riiss / Thi riset skal trenge sig gantske igennem / oc tage hart paa / naar HERREN fører Riset offuer hannem / met Trummer oc Harper / oc strider mod hannem paa alle sider. Thi Graaben er tilred fra igaar / ia det samme er oc bered til Kongen / dybt oc viit nock / Saa er din Bolig der inde / fuld aff ild oc ved / HERRENS Aande skal optende det / lige som en Suoffuels Strøm.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.