Christian 3.s danske Bibel

[577]

XLII.

SEe / det er min Tienere / Jeg opholder hannem / oc min Vdualde / til huilcken min siæl haffuer behagelighed / Jeg haffuer giffuit hannem min Aand / Hand skal føre Rætten iblant Hedningene. Hand skal icke skrige eller robe / Oc mandMatth. 12. skal icke høre hans røst paa Gaderne. Hand skal icke sønder bryde det knusede Røer / oc icke vdslycke den rygendis Hør / Hand skal lære at holde Rætten met Sandhed. Hand skal icke vere vredactig eller grum / paa det hand skal skicke Ræt paa Jorden / Oc Øerne skulle vocte paa hans Lou.

|578 Saa siger den HERRE Gud / som skabte Himmelen / oc vdbredde hannem / oc den som skabte Jorden oc hendis Vext / Som giffuer Folcket Aande / som der paa ere / oc dem Aanden som gaa der paa. Jeg HERREN haffuer kaldet dig met Retuished / oc haffuer taget dig ved din Haand / oc haffuer foruaret dig. Oc ieg gaff dig til it Forbund iblant Folcket / til Hedningenis Liuss / At du skalt oplade de Blindis øyen / oc vddele de Fangne aff Feng Infra 48. 49.sel / oc dem som side i mørcke / aff Fange taarn. Jeg HERREN / det er mit Naffn / ovil ingen anden giffue min ære / oc ey heller Affguderne mit Loff. See / ieg kundgør eder tilc forn det som komme skal / oc bebuder eder noget nyt / før end det opgaar / lader ieg eder det høre.

Siunger HERREN en ny Sang / Hans Loff er til Verdens ende. De som fare paa Haffuet / oc huad der er vdi / Oc Øerne oc de som bo paa dem. Rober høyt i Ørcken / oc de Stæder der vdi / met Byerne som Kedar boer / Defryde dem som bo paa Klipperne / oc robe aff biergenis høyhed. Lader dem giffue HERREN ære / oc kundgøre hans Loff paa Øerne.

HERREN skal vddrage som en Kempe / Hand skal opuecke nidkærhed som en Stridzmand / Hand skal fryde sig oc springe / oc hand skal offueruinde sine Fiender. Jeg tier vel en tid long / oc er stille / oc ieg er taalmodig. Men nu vil ieg robe som en der Føder / Jeg vil ødelegge oc opsluge dem alle. Jeg vil ødelegge Biergene oc Høyene / oc bort tørre alt deris Gress / oc ieg vil gøre Vandfloderne til Øer / oc vdtørre Søene.

Men ieg vil lede de Blinde paa den vey som de icke vide / Jeg vil føre dem paa den sti / som de icke kende / Jeg vil gøre mørcket faar dem til Liuss / oc det wieffne slæt / Dette vil ieg gøre dem oc icke forlade dem. Men de som forlade dem paa Affguder / oc sige til støbte Billede / J ere vore Guder / De skulle vendis tilbage oc beskemmis.

J Døwe hører / oc i Blinde seer hid / at i see. Huo er saa blind som min Tienere / oc huo er saa døu / som mine Bud / der ieg vdsender? Huo er saa blind som den Fuldkomne / oc saa blind som "HERRENS Suend? Mand predicker vel meget / Men de holde det icke / Mand siger dem nock / Men de ville icke høre det. HERREN vil dem alligeuel vel / faar hans Retuishedz skyld / at hand kand gøre Louuen herlig oc stor. Det er it berøffuit oc plyndret Folck / De ere alle besnerede i huler / oc skiulte i Fengsel / De ere bleffne til Roff / oc der er ingen Frelsere / Plyndrede / oc der er ingen som siger / Giff dem hid igen.

Huo er iblant eder som tager det til øern / der paa mercker / oc hører det som her effter kommer? Huo gaff Jacob at hand skulde plyndris / oc Jsrael til Røffuerne? Haffuer icke HERREN det giort? mod den wi syndede? Oc de vilde icke vandre i hans veye / oc icke lyde hans Lou. Der faare vdøste hand sin vredis grumhed offuer dem / oc en Stridzmact / Oc optende dem trint omkring / Men de actede det icke / Oc optende dem / Men de toge det icke til hierte.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.