Christian 3.s danske Bibel

[578]

XLIII.

OC nu siger HERREN / som dig Jacob skabte / oc giorde dig Jsrael. Frycte dig icke / Thi ieg frelste dig / Jeg kallede dig ved dit naffn / Du est min. Thi naar du gaar igennem Vandet / da vil ieg vere hoss dig / at strømene skulle icke druckne dig / Oc om du gaar i Jlden / da skalt du icke brende dig / oc Luen skal icke optende dig. Thi ieg er HERREN din Gud / den Hellige i Jsrael / din Frelsere / Jeg gaff Egypten / Morland oc Seba i din sted at du skulde frelsis. Effterdi at du vaast saa dyrebar actet faar mine øyen / maat du oc vere herlig / oc ieg haffuer dig kær / Der faare giffuer ieg Menniskene i din sted / oc Folckene for din Siæl.

Saa frycte dig nu inted / Thi ieg er hoss dig / Jeg vil føre din Sæd fra østen / oc samle dig fra Vesten. Oc ieg vil sige mod Norden / Faa hid / oc mod Synden / Forbiud icke / Før hid mine Sønner her longt fra / oc mine Døtter fra Verdens ende. Alle som ere kallede met mit Naffn / som er de / som ieg haffuer skabt til min Herlighed / oc beredde oc giorde dem.

Lad det blinde Folck gaa frem / som dog haffue øyen / oc de Døuue / som dog haffue øern. Lad alle Hedningene komme tilsammen / til hobe / oc Folckene forsamle dem. Huo er iblant dem / som det kundgøre kand / oc lade oss før høre / huad ske skal? Lader dem fremlede deris Vidne / oc beuise det / saa skal mand høre / oc sige / Det er sandhed.

Men i ere mine Vidnesbyrd / siger HERREN / oc mine Tienere som ieg vdualde / Paa det at i skulle det vide oc tro mig / oc forstaa / at det er Jeg. Faar mig er in|579gen Gud giort / oc effter mig skal ingen vere. Jeg / Jeg er HERREN / oc der er ingen Frelsere vden ieg. Jeg kundgiorde det oc haffuer oc hulpet / oc ieg loed eder det sige / oc der er ingen fremmet (Gud) iblant eder. J ere mit Vidnesbyrd / siger HERREN / saa er ieg Gud. Oc ieg er før / end nogen dag vaar / oc der er ingen som kand redde aff min Haand / Jeg arbeyder / huo vil det affuende?

HERREN eders Frelsere / den Hellige i Jsrael / siger saa / For eders skyld sende ieg til Babylonien / oc nedslo alle Stengerne / oc iegede Chaldeerne at de flyde grædendis til skibene. Jeg er HERREN eders Hellige / som skabte Jsrael / eders Konge. Saa sigerExodi 14. HERREN / som gør veyen i Haffuet / oc stien i stercke Floder / Den som vdfører / Vogne oc Heste / hær oc mact / at de ligge paa en hob / oc icke opstaa / At de vdslyckis / som hør vdslyckis.

Tencker icke paa det Gamle / oc acter icke paa det som vaar Tilfaarne. Thi see / Jeg vil gøre noget Nyt / Nu skal det opuoxe / at i skulle det vide / at ieg gør vey i Ørcken / oc Vandstrøme i tørre Stæder. At Diurene paa Marcken / oc Drager oc Strudzer / skulle ære mig / Thi ieg vil giffue Vand i Ørcken / oc Strøme i øde Stæder / at mit Folck / mine Vdualde / skulle dricke der aff.

Jeg haffuer bered mig det Folck / Det skal kundgøre mit Loff. Jcke / at du Jacob paakallede Mig / eller at du Jsrael arbeydet for mig. Du førde mig icke dine Brendoffers Faar / oc ey heller ærede mig met dine Offer / Jeg haffde icke lyst til din Madoffers Tieniste / Jeg haffde ey heller lyst til dit Røgelsis arbeyde. Du købte mig icke Kalmuss for pendinge / Du fyllede mig icke met dit Offers fedme. Ja du komst mig til at tiene i dine Synder / oc giorde mig Møye met dine Misgerninger. Jeg / Jeg affsletter dine synder for Min skyld / oc ieg vil icke ihukomme dine synder.

Paaminde mig / Lad oss gaa i Rætte met huer anden / Sig til / huorlunde vilt du vere retferdig? Dine Foreldre syndede / oc dine Lærere giorde ilde mod mig. Der faare besmittede ieg Helligdommens Førster / oc gaff Jacob til Forbandelse / oc Jsrael til bespaattelse.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.