Christian 3.s danske Bibel

[880]

XII.

PAa den tid / gick Jhesus gennem Sæden om Sabbathen / oc hans Disciple Marci 2. Lucæ 6.hungrede / oc begynte at plocke Ax aff / oc ode. Der Phariseerne saae det / sagde de til hannem / See / Dine Disciple gøre det som icke sømmer sig at gøre om Sabbathen.

1. Regum 21.Hand sagde til dem / Haffue i icke leest / huad Dauid giorde / der hand oc de som vaare met hannem / hungrede? Huorledis hand gick ind i Guds Hwss / |881 oc oed de Skuebrød / huilcke som hannem dog icke burde at æde / oc ey dem som vaare met hannem / Men alene Presterne. Eller haffue i icke læst i Lowen / Huorledis Presterne bryde Sabbathen i Templen om Sabbathen / oc ere dog vden skyld? Jeg siger eder / At den er her / som oc er større end Templen. Men der som i viste / huad det er ( Jeg haffuer behagelighed tilOseę 6. Miskundhed / oc icke til Offer ) da haffde i icke fordømt de wskyldige. Menniskens Søn er en HERRE oc saa offuer Sabbathen.

Oc hand gick der fra lenger frem / oc kom i deris Schole. Oc see / der vaar it Menniske / sommarci 3. Lucæ 6. haffde en vissen haand / Oc de spurde hannem at / oc sagde / Er det oc ræt / at helbrede om Sabbathen? At de kunde faa nogen sag met hannem. Hand sagde til dem / Huo er blant eder / som haffuer it Faar / oc det falder i en Graff faar hannem om Sabbathen / som icke tager oc løffter det op? Huor meget bedre er nu it Menniske / end it Faar? Der faare maa mand vel gøre gaat om Sabbathen. Da sagde hand til Menniskit / Vdreck din haand / oc hand racte hende vd / Oc hun bleff helbrede faar hannem / lige som den anden.

Da ginge Phariseerne hen vd / oc hulde it Raad offuer hannem / huorledis de kunde ødelegge hannem. Men der Jhesus merckte det / gick hand der fra / Oc der fulde meget Folck effterMarci 3. hannem / Oc hand helbredede dem alle / oc truede dem / at de skulde icke tale om hannem. Paa det / at det skulde fuldkommis / som er talet ved Propheten Esaiam / som siger / See / Det erEsaiæ 42. min Tienere / som ieg haffuer vduald / Oc min elskelige / i huilken min Siel haffuer behagelighed. Jeg wil legge min Aand paa hannem / Oc hand skal forkynde Hedningene Dommen. Hand skal icke trette oc ey robe / oc mand skal icke høre hans rob paa Gaderne. Hand skal icke sønderbryde det knusede Røer / oc ey vdsløcke den rygende hør / før end hand vdfører Dommen til seyer / Oc Hedningene skulle haabis paa hans Naffn.

Da bleff der en Besæt ført til hannem / som vaar Blind oc Dum / Oc hand helbredede hannem / Saa / at den Blinde oc Dumme / baade talede oc saa. Oc alt folcket forfærdedis / ocLucæ 11. sagde / Er icke denne Dauids Søn? Men der Phariseerne det hørde / sagde de / Hand driffuer Dieffle icke anderledis vd / end ved Beelzebub / den Diefflenis Øffuerste.

Da merckte Jhesus deris tancker / oc sagde til dem / Huert Rige som bliffuer vsamdrectigt indbyrdes / det bliffuer øde. Oc huer Stad eller Huss / som bliffuer wsamdrectigt indbyrdes / kand icke bliffue bestandigt. Er det da saa / at den ene Satan vddriffuer den anden / da er hand wens met sig selff / Huorledis kand da hans Rige bliffue bestandigt? Oc om ieg vddriffuer Dieffle ved Beelzebub / Ved huem driffue eders Børn dem vd? Der faare skulle de vere eders Dommere. Men der som ieg vddriffuer Dieffle ved Guds Aand / Da er io Guds Rige kommet til eder.

Eller / huorledis kand nogen gaa ind i en sterckis huss / oc røffue hannem hans boskaff fra / Vden saa er / at hand tilforn binder den Stercke / oc siden berøffuer hannem hans Huss? Huo som icke er met mig / hand er mod mig / Oc huo icke samler met mig / Hand adsprer. Der faare siger ieg eder / Al synd oc bespaattelse skal forladis Mennisken / Men bespaattelsen mod Aanden / skal icke forladis Mennisken. Oc huo som taler noget mod Menniskens Søn / det skal forladis hannem. Men huo som taler noget mod den hellig Aand / hannem skal det icke forladis / huercken i denne oc ey heller i hin Verden.

Setter enten it gaat Træ / saa bliffuer Fructen god / Eller setter it raadet Træ / saa bliffuerLucæ 12. Fructen raaden. Thi mand kender Træed paa Fructen. J Øgle slect / huorledis kunde i tale gaat / effterdi i ere onde? Huad som hiertet er fult aff / der aff løber Munden offuer. Jt gaat Menniske / bær gaat frem / aff sit hiertis gode ligende fæ / Oc it ont Menniske / bær ont frem / aff sit onde ligende fæ. Men ieg siger eder / At Mennisken skulle gøre regenskaff paa den yderste Dom / for huert wnytteligt ord / som de haffue talet. aff dine ord skalt du bliffue retferdig / Oc aff dine ord skalt du fordømmis.

Da suarede nogle blant de Scrifftkloge oc Phariseer / oc sagde / Mestere / Wi vilde gerne see it Tegen aff dig. Hand suarede oc sagde til dem / Den onde oc horactige Slect / søger effterMarci 8.Lucæ 11.Iohan. 2. Ionæ 3. it Tegen / Oc hende skal inted Tegen giffuis / Vden Jone Prophetis Tegen. Thi at lige som Jonas vaar tre dage oc tre netter i Hualfiskens bug / Saa skal Menniskens Søn vere tre dage oc tre netter mit i Jorden. De Folck aff Niniue skulle opstaa paa den yderste Dom / met denne Slect / oc skulle fordømme hende / Thi de bedrede dem effter Jone predicken / Oc see / her er mere end Jonas. Dronningen aff synden skal opstaa / paa den yderste Dom / met denne Slect / oc skal3. Reg. 10. fordømme hende / Thi hun kom aff iordens ende / at høre Salomonis visdom. Oc see / Her er mere end Salomon.

Naar den wrene Aand er vdfaren aff Mennisken / da vandrer hand gennem tørre Stæder /Luc. 11. søger huile / oc finder hende icke. Saa siger hand da / Jeg vil vende om igen til mit Huss / som |882 ieg gick vdaff. Oc naar hand kommer / da finder hand det ledigt / feyet oc prydet. Saa gaar hand hen / oc tager siu andre Aander til sig / som ere verre / end hand er selff. Oc naar som de komme der ind / da bo de der / Oc det bliffuer siden verre met det samme Menniske / end det vaar førre. Saa skal det oc gaa denne onde Slect.

Marci 3. Lucæ 8. Som hand end nu saa talede til Folcket / See / da stode hans Moder oc hans Brødre vden faare / oc vilde tale met hannem. Da sagde der en til hannem / See / Din Moder oc dine Brødre staa vden faare / oc ville tale met dig. Hand suarede / oc sagde til den / som gaff hannem det tilkende / Huo er min Moder? oc huilcke ere mine Brødre? Oc hand racte haanden vd offuer sine Disciple / oc sagde / See der / det er min Moder oc mine Brødre. Thi huo som gør min Faders vilie i Himmelen / den samme er min Broder / Søster oc Moder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.