Christian 3.s danske Bibel

[68]

XIIII.

OC HERREN talede til Mose / oc sagde / Tale til Jsraels børn / oc sig dem / at de drage om / oc sla deris leyer hoss den Dal Hiroth / mellem Migdol oc Haffuit / mod Baal Zephon / oc leyre dem der tuert offuer hoss haffuit. Thi Pharao skal sige om Jsraels børn / De fare vild i Landet / ørcken haffuer beklemt dem. Oc ieg vil forherde hans hierte / at hand skal forfølge dem / oc ieg vil legge ære ind paa Pharao / oc al hans Mackt oc Egypterne skulle befinde / at ieg er HERREN / Oc de giorde lige saa.

Der det bleff Kongen aff Egypten tilkende giffuit / ath Folcket vaar bort flyt / da bleff hans oc hans tieneris hierte omuende mod Folcket / oc de sagde / Hui haffue wi saa giort / at wi lode Jsrael saa fare bort / at de icke skulde tiene oss? Saa loed hand spende fore sine Vogne / oc tog sit Folck met sig / oc sex hundrede vdualde Vogne / oc huad andre vogne der vaare ellers i 1. Mac. 4.Egypten / oc Høffuitzmendene offuer al sin Hær. Thi HERREN forherdede Pharaos hierte kongens aff Egypten / at hand forfulde Jsraels børn. Men Jsraels børn vaare vddragne met en veldig haand. Saa forfulde Egypterne dem met Hæste / Vogne oc Reysenere oc met al Pha raos Hær (oc funde dem hoss haffuit) der som de haffde slaget deris læyer i Hiroths Dal mod Baal Zephon.

Der kong Pharao kom hart til dem / da oplætte Jsraels børn deris øyen / Oc see / da kom Jsrael knurrer mod Mose.me Egypterne dragendis effter dem / Da frøctede de storlige / oc robede til HERREN . Oc sagde til Mose / Vaar der icke Graffuer i Egypten / at du skulde føre oss bort / at wi skulde dø i ørcken / Hui giorde du saa mod oss / at du førde oss aff Egypten? Er det ey det / som wi sagde til dig i Egypten / Lad oss vere / oc tiene Egypterne heller / end at dø i ørcken? Da sagde Mose til Folcket / frøcter inted / staar fast oc seer til huorledis HERREN vil frelse eder i dag / Thi disse Egypter som i see i dag / dem skulle i aldrig mere see euindelige / HERREN skal Stride fordriffuis eder / oc i skulle vere stille.

HERREN sagde til Mose / Hui rober du til mig? Sig til Jsraels børn / at de drage Sap. 14:frem. Opløfft dw din Kæp / oc vdræck din Haand offuer Haffuet / oc skil det at / saa at Jsraels børn kunde gaa der mit igennem paa det tørre. See / Jeg vil forherde Egypternis hierte / at de skulle følge effter eder / Saa vil ieg legge ære ind paa Pharao / oc al hans Mact / Vogne och Reysener. At Egypterne skulle befinde / at ieg er HERREN / naar ieg haffuer indlagt den ære paa Pharao / oc paa hans Vogne oc Reysenere.

Engil. Psal. 78. 105.Da foer Guds Engil til / som drog for Jsraels Hær / oc holt sig bag dem / Oc den Skystøtte holt sig oc saa fra deris ansict / oc gick bag dem / och kom emellem Egypternis Hær oc Jsraels Hær. Det vaar en mørct Sky / oc hun liusde om natten / saa at / disse oc hine / icke komme tilsammen den gantske nat.

|69 Der Mose vdracte sin haand offuer haffuet / Børn. da loed HERREN det bort fare / ved itJsraels børn gaa offuer det røde haff. Psal. 78. 106. Ebre. 11. sterckt Østen vær den gantske nat / oc giorde haffuet tiurt / oc Vandet skildis at. Oc Jsraels børn ginge ind / mit i Haffuet / paa det tørre / oc Vandet vaar dem som Mure / paa den høyre oc venstre side. Oc Egypterne forfulde dem / mit i haffuet / met alle Pharaos Heste / Vogne oc Reysener.

Der Morgens vacten kom / da skudde HERREN den Egyptiske Hær / aff Jldstøtten oc Skyen oc forferde deris Hær / och støtte hiulene aff deris vogne / oc kaste dem hastelige omkuld. Da sagde Egypterne / Lader oss fly fra Jsrael / HERREN strider for dem mod Egypterne. Da sagde HERREN til Mose / Vdreck din haand offuer Haffuet / at vandet faller tilbage offuer Egypterne / offuer deris vogne oc Reysener. Saa vdracte Mose sin haand offuer haffuet / saa kom haffuet igen i sin strøm før morgenen / Oc Egypterne flyde der imod. Saa støtte HERREN dem mit ned i haffuet / oc vandet kom igen / oc skiulte baade Vogne / oc Reysener / oc al Pharaos Mackt / som haffde fult effter dem i Haffuet / saa der bleff icke en igen aff dem.

Men Jsraels børn ginge tørre mit i gennem Haffuet / oc Vandet vaar dem for Mure paaPsal. 106. den høyre oc venstre side. Saa frelste HERREN Jsrael den dag / fra Egypternis haand. Oc de saage Egypterne ligge døde paa haffsens brædt / oc den veldige Haand / som HERREN haffde beuist paa Egypterne. Saa frøctede Folcket HERREN / oc trode hannem / oc hans tienere Mose.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.