Christian 3.s danske Bibel

[609]

XVIII.

DEtte er det ord som skede aff HERREN til Jeremiam / oc sagde / Gør digPattemagers huss. Roma. 9. rede / oc gack ned i Paattemagerens Huss / der vil ieg lade dig høre mit ord. Oc ieg gick ned i Paattemagerens huss / oc see / hand arbeydet samme tid paa Hiulet. Oc den Paatte som hand giorde aff leret / gick sønder i hans hender / Da giorde hand en anden Paatte igen / som hannem behagede. Da skede HERRENS ord til mig / oc sagde / Kand ieg icke ocsaa omgaas met eder / i aff Jsraels Huss / som denne Paattemagere / siger HERREN ? See / lige som Leret er i Paattemagerens haand / Saa ere i aff Jsraels Huss i min haand.

Jeg taler snarlige mod it Folck oc Kongerige / At ieg vil oprycke / sønder bryde oc forderffue det. Men der som det omuender sig fra sin ondskaff / mod huilcken ieg taler / da skal mig oc angre den wlycke / som ieg tenckte at gøre dem. Oc ieg taler snart om it Folck oc Kongerige / at ieg vil det bygge oc plante. Men der som det gør ilde faar mine øyen / at det lyder icke min røst / Da skal mig oc angre det gode / som ieg haffde loffuit at gøre dem.

Saa sig nu til dem i Juda oc til Borgerne i Jerusalem. Saa siger HERREN / See / Jeg bereder eder en wlycke / oc haffuer tancker mod eder / Der faar vende sig huer fra sit onde væsen / oc bedre eders væsen oc gerning. Men de sige / Der bliffuer inted aff / Wi ville vandre effter vore tancker / oc huer gøre effter sit onde hiertis tancker.

Der faare siger HERREN / Spører dog iblant Hedningene / Huo haffuer nogen tid hørt saadant? At Jsraels Jomfru / gør saa store græselige ting? Bliffuer Sneen dog len|610ger paa stene i marcken / naar det sneer ned aff Libanon / oc Regnuand løber icke saa snart bort / som mit Folck forglemmer mig. De gøre røgelse for Guderne / oc komme Forargelser aff sted paa deris veye stedze oc altid / oc gaa paa wtraadde veye / Paa det at deris Land skal bliffue ødelagt / dem til en euig skendzel / At / huer som gaar der frem / skal forundre sig / oc røste Hoffuedit. Thi ieg vil bortspre dem met it Østen vær faar deris Fiende / Jeg vil vise dem ryggen oc icke ansictet / naar de forderffuis.

Men de sige / Kommer / oc lader oss raadsla mod Jeremiam / Thi Presterne kunde icke fare vild i Louen / oc de Vise kunde icke feyle at giffue raad / Oc Propheterne kunde icke lære wret / Kommer hid / Lader oss ihiesla hannem met Tungen / oc inted giffue act paa al hans tale.

HERRE / giff act paa mig / oc hør mine Modstanderis røst. Er det ret / at mand betaler gaat met ont? Thi de haffue graffuet en Graff til min Siæl. Kom dog ihu / huorledis ieg haffuer staaet faar dig / at tale deris beste / oc vende din grumhed fra dem. Saa straffe nu deris Børn met Hunger / oc lad dem falde i Suerd / at deris Hustruer oc Encker bliffue vden Børn / oc deris Mend ihielslagne / oc deris vnge Mandkøn kand dræbis i strid met Suerd / At der bliffuer it skrig hørt i deris Huss / Huorledis du haffuer ladet Stridzfolck komme hastelige offuer dem. Thi de groffue en Graff at gribe mig vdi / oc lagde snarer faar mine føder. Oc effterdi HERRE du vedst alle deris anslag mod mig / at de ville ihielsla mig / Saa forlad dem icke deris ondskaff / oc lad deris synd icke bliffue vdslæt faar dig / Lad dem bliffue nedstyrte faar dig / oc handle met dem effter din vrede.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.