Christian 3.s danske Bibel

[608]

XVII.

JVda synd er skreffuen met Jern Stile / oc met skarpe Demante / oc vdgraffuen paa deris Hiertis Taffle / oc paa deris Alteris horn / At deris Børn skulle ihukome / samme Altere oc Lunde / hoss de grøne Træ / paa de høye Bierg. Men ieg vil giffue dine Høye / baade paa biergene oc paa marcken / met alt dit Godz oc Liggendefæ / til it Roff for dine synders skyld / som du giorde inden alle dine Landemercke. Oc du skalt vdstødis aff din Arff som ieg gaff dig / och ieg vil gøre dig til dine Fienders Tienere / i it Land / som du icke kender / Thi i haffue optent min vredis Jld / som skal brende euindelige.

Saa siger HERREN / Forbandet er den mand / som forlader sig paa Mennisken / oc holder Kød for sin arm / oc bortuiger fra HERREN met sit Hierte. Hand skal bliffue / som Heden i ørcken / och skal icke see den tilkommende Trøst / Men hand skal bliffue i det tørre / vdi ørcken / i it wfructsomeligt Land som ingen bor. Men Velsignet er den Mand / som forlader |609 sig paa HERREN / oc HERREN er hans haab. Hand er lige som it Træ der er Psalm. 1. plantet hoss vandet / oc er rodfest hoss Becken / Thi om heden end kommer / frycter hand dog icke / men hans Blad bliffue grøne / oc hand sørger icke / naar it tørt aar kommer / men hand bær Fruct foruden affladelse.

Hiertet er en tradzelig oc en mistrøstig ting / Huo kand det begrunde? Jeg HERREN kand begrunde hiertet / oc prøffue Nyrene / oc giffue huer effter sin Gerning / effter hans Gerningers fruct. Thi lige som en Ful der setter sig paa æg / oc ligger dem icke vd / Saa er oc denIerem. 2. som sancker wretferdigt Godz / Thi hand maa der fra / naar hand det minst acter / oc skal dog haffue spaat til met paa det siste.

Men vor Helligdoms sted / som er Gudz æris Throne / er altid bleffuen fast. Thi du HERRE est Jsraels haab / Alle som dig forlade / skulle beskemmis / oc de Affaldne skulle scriffuis i iorden / Thi de forlode HERREN / den leffuende vandz kilde. HERRE læg du mig / saa bliffuer ieg sund / Hielp du mig / saa bliffuer ieg hulpen / Thi duest min Ross.

See / de sige til mig / Huor er da HERRENS ord? Kære lad det gaa hid. Men ieg flyde icke der faar fra dig / min Hyrde / Jeg haffuer oc icke heller begeret Menniskens dag / det1. Corint. 4. vedst du / Huad ieg haffuer predicket / det er ret faar dig. Ver ekon du mig icke forferdelig / min Tilfluct i nød. Lad dem bliffue beskemmede / som mig forfølge / oc icke mig / Lad dem forferdis / oc icke mig / Lad wlyckens dag gaa offuer dem / oc sønder sla dem tuedubbelt.

Saa siger HERREN til mig / gack bort oc stat i Folckens port / igennem huilcken Juda Konger gaa vd oc ind / oc i alle Jerusalems porte / oc sig til dem / Hører HRRENS ord / i Juda Konger / oc gantske Juda / oc alle Jndbyggere i Jerusalem / som indgaa at disse porte / saa siger HERREN / Foruarer eder / oc bærer ingen Byrde paa Sabbatz dagen igennem Jerusalems porte / oc fører ingen Byrde / aff eders Huss / om Sabbatz dagen / oc gører inted arbeyde / Men hellig gører Sabbatz dagen / som ieg bød eders Forfedre. Men de hørde icke / oc bøyde icke deris øern / Men de bleffue haardnackede / at de skulde icke høre mig / ey heller lade sig drage.

Der som i høre mig / siger HERREN / at i bære ingen byrde om Sabbatz dagen / igennem denne Stadis porte / men hellig gøre den / at i gøre ingen gerning paa samme dag / Da skulle oc Kongerne oc Førsterne (som side paa Dauidz stoel) gaa vd oc ind igennem dem / oc ride oc fare / baade paa vogne oc Heste / de oc deris Førster / met alle som bo i Juda oc Jerusalem / oc denne Stad skal besidis euindelige. Oc de skulle komme aff Juda Stæder / oc de som ligge trint omkring Jerusalem / oc aff Ben Jamins land / aff Dalene oc Biergene / oc aff Synden / som skulle bære / Brendoffer / Offer / Madoffer / oc Røgelse til HERRENS Huss. Men der som i icke høre mig / at i hellig gøre Sabbatz dagen / oc ingen byrde bære igennem portene ind i Jerusalem om Sabbatz dagen / Da vil ieg optende en Jld i hendis porte / som skal fortære Husene i Jerusalem / oc skal icke vdslyckis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.