Christian 3.s danske Bibel

[1003]

IX.

JEg siger sandhed i Christo / oc liuger icke / Til huilcket min samuittighed giffuer mig vidnisbyrd / i den hellig Aand / At ieg haffuer vden affladelse stor sorg oc bedrøffuelse i mit hierte. Jeg yndskede at vere forbandet aff Christo / for mine Brødre / som ere mine frender effter kødet / de som ere aff Jsrael / Huilcke Børnenis vdkaarelse tilhører / oc Herligheden / oc Pacten / oc Lowen / oc Gudstienste / oc Løfftet / huilcke som oc ere de Fedre / der Christus er kommen aff effter kødet / Som er Gud offuer alting / loffuit i euighed / Amen.

Men icke siger ieg dette / at Guds ord er fordi vde. Thi de ere icke alle Jsraeliter som ere aff Jsrael / ey heller alle de som ere aff Abrahams Sæd / ere fordi ocsaa Børn / Men SædenGene. 21. skal kaldis dig i Jsaac. Det er / De ere icke alle Guds Børn / som ere børn effter kødet / Men Foriettelsens Børn bliffue regnede for Sæden. Thi dette er Foriettelsens ord / der hand siger / Paa denne tid vil ieg komme / oc Sara skal haffue en søn.

Gene. 18. Oc det er icke aleniste saa met hende / men ocsaa der Rebecca bleff fructsommelig aff den eniste Jsaac vor Fader / før end Børnene bleffue fødde / oc huercken haffde giort gaat eller ont /Gene. 25. Paa det at Guds forsæt skulde bliffue bestandig / effter vduelelsen / da bleff der sagd saa til hende / Jcke aff Gerningers fortienste / men aff hans naade som kallede / Den Største skal tiene den Minste / Som der oc staar screffuit / Jacob elskte ieg / men Esau hadede ieg.

Malach. 1. Huad ville wi da her sige til? Er da Gud wretferdig? Det vere longt fra. Thi hand siger til Mose / Huilcken ieg er naadig / den er ieg naadig / Oc huilcken ieg forbarmer migExodi 33. offuer / den forbarmer ieg mig offuer / Saa staar det icke nu i nogens vilie eller løben / men i |1004 Guds forbarmelse. Thi Scrifften siger til Pharao / Lige der faare opuecte ieg dig / at Exodi 9.ieg vilde beuise min Mact paa dig / Paa det at mit Naffn skulde forkyndis i alle Land. Saa forbarmer hand sig nu offuer den / som hand vil / Oc forherder den som hand vil.

Da siger du til mig. Hui skylder hand oss da? Huo kand staa imod hans vilie? Ja kære Menniske / huo est du da / at du vilt bruge Retten met Gud? Siger oc en Gerning til sin Mestere / Hui gør du mig saa? Haffuer icke en Paattemagere mact til / at gøre it Kar til ære / oc it andet til vanære / aff it stycke Leer? Der faare der Gud vilde beuise vrede / oc kund gøre sin mact / Da leed hand met stor taalmodighed vredens Kar / som ere beredde til fordømelse / Paa det hand kunde kundgøre sin Rigdoms herlighed / paa barmhertighedsens Kar / som hand haff Oseæ 2.de bered til Herlighed.

Huilcke hand kallede / som er oss / Jcke aleniste aff Jøderne / men ocsaa aff Hedningene. Lige som hand da oc siger formedelst Oseam / Jeg vil kalde det mit Folck / som icke vaar mit Folck / Oc min Elskelige / den som icke vaar den elskelige. Oc det skal ske / Paa den Sted / som der bleff sagt til dem / J ere icke mit Folck / Der skulle de kaldis den leffuendis Guds Børn.

Esaiæ 10. Oc Esaias rober for Jsrael / Der som det tal paa de Børn aff Jsrael bleffue / lige som sand i Haffuit / Saa skulle dog de Offuerbleffne vorde salige. Thi der skal ske en forderffuelse oc hielp til Retferdighed / Oc HERREN skal gøre den hielp paa Jorden. Oc lige som Esaias sagde tilforn / Der som den HERRE Zebaoth haffde icke Esaiæ 1.ladet oss offuerbliffue Sæd / Da haffde wi veret bleffne som Sodoma / oc lige som Gomorra.

Huad ville wi nu sige her til? Dette ville wi sige. Hedningene / som icke stode effter Retferdighed / de finge Retferdighed / Men ieg siger om den Retferdighed / som kommer aff Troen. Oc Jsrael stod effter Retferdigheds Low / oc fick icke Retferdigheds Low? Huor faare? Der faare / at de icke atspurde hende aff Troen / men lige som aff Lowens gerninger. Thi de støtte sig paa paaløbelsens Sten / Lige som screffuit staar / See der / Jeg legger paa Esaiæ 28.løbelsens Sten i Zion / oc forargelsens Klippe / Oc huo som tror paa hannem / hand skal icke bliffue beskemmet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.