Christian 3.s danske Bibel

[635]

XLIX.

MOd Ammons børn / siger HERREN saa / Haffuer Jsrael da icke Børn / Ammon. Ezech. 25. Malchom er deris affgud. eller haffuer hand ingen Arffuing? Huor faar besider da Malchom Gadz land / oc hans Folck boer i deris Stæder? Der faar / see / Tiden kommer / siger HERREN / at ieg vil lade høre it Krigs rob / offuer Rabbath Ammons børn / at de skulle ligge øde paa en hob / oc deris Døtter skulle optendis met ild / Men Jsrael skal beside dem / aff huilcke hun vaar beset / siger HERREN.

Hyle o Hesbon / Thi Ai er forstyret / Skriger i Rabba Døtter / oc tager Sæcke paa / klager oc løber omkring muren / Thi Malchom skal bortføris fangen / met hans Prester oc Førster. Hui tradzer du paa dine Enge? Dine enge ere nedsunckne / du wlydige Daatter / du som forlader dig paa dit Liggendefæ / oc siger i dit hierte / Huo tør komme mod mig? See / siger den HERRE HERRE Zebaoth / Jeg vil lade komme frøct offuer dig / aff alle dem som bo omkring dig / At huer skal bliffue hen vdstøt sin vey for sig / oc der skal ingen vere / som skal samle dem til hobe igen som fly. Men der effter vil ieg vende Ammons børns Fengsel / siger HERREN.

[635]

Mod Edom.

Saa siger den HERRE Zebaoth / Er der da ingen visdom mere i Theman? Er derEzech. 25. da ingen raad mere hoss de Kloge? Er deris visdom saa løss? Flyer / vender eder oc forstinger eder dybt i Borgere i Dedan / Thi ieg vil lade en wlycke komme offuer Esau / i hans hiemsøgelsis tid. Vinhøstere skulle komme offuer dig / som icke skulle lade dig meget at opsancke / Oc Tyffue skulle komme om natten offuer dig / de skulle forderffue dem nock. Thi ieg haffuer giort Esau nøgen / oc opteckt hans lønlige Sted / at hand kand icke skiule sig / Hans Sæd / hans Brødre / oc hans Naboer ere forstyrede / at der er ingen flere igen aff dem. Dog huad der offuerbliffuer aff dine Faderløse / dem vil ieg vnde Liffuit / oc dine Encker skulle haabis til mig.

Thi saa siger HERREN / See / de som icke haffde forskyldet / at dricke Kalcken / de skulle dricke / Oc du skulde da bliffue wstraffet? Du skalt icke bliffue wstraffet / men du skalt oc dricke. Thi ieg haffuer soret ved mig selff / siger HERREN / At Bazra skal bliffue en forundrelse / forsmedelse / ødeleggelse oc forbandelse / oc alle hendis Stæder en euig Ørcken.

Jeg haffuer hørt aff HERREN / at der er sent it Bud iblant Hedningene / Forsamler eder oc kommer hid / mod hende / gører eder rede til strid. Thi see / ieg haffuer giort dig ringe iblant Hedningene / oc foractet iblant Menniskene? Din tradzen oc dit hiertis stolthed haffue bedraget dig / effterdi at du boer i Stenreffuer / oc haffuer høye Bierg inde / Der som du end giorde din Rede saa høyt / som Ørnen / da vil ieg dog støde dig ned der fra / siger HERREN.

Abdiæ 1. Saa skal Edom bliffue øde / at alle de / som gaa der frem / skulle forundre / oc huidsle offuer alle hans Plager. Lige som Sodoma oc Gomorra / met deris Nabo er omkast / sigerGene. 19. HERREN / at ingen skal der bo / oc inted Menniske skal haffue huss der. Thi see / Hand |636 kommer op / som en Løuue / fra den stolte Jordan / mod de stercke Faarestier / Thi ieg vil lade hannem snarlige løbe did. Oc huo veed / huo den vnge Dreng er / som ieg vil ruste mod dig? Thi huo er min lige? Huo vil lære mig oc huo er den Hyrde / som kand staa mod mig?

Saa hører nu HERRENS raad / som hand haffuer offuer Edom / oc hans tancker / som hand haffuer offuer Themans Jndbyggere. Huad gielder det om Hyrdedrenge skulleicke slæbe dem / oc forstyre deris Bolige? At Jorden skal beffue / naar de falde ned / paa huer andre / oc mand skal høre deris skrig hoss det Røde Haff. See / Hand fluger hid op / som en Ørn / och hand skal vdbrede sine vinge offuer Bazra. Paa den tid skulle Kempernis hierteri Edom vere / lige som en Quindis hierte i Barns nød.

Mod Damascon.

Hemath oc Arpad staa iamerlige / de ere mistrøstige / Thi de høre it ont rycte / De som bo Esai. 17.hoss Haffuet / ere saa forferdede / at de kunde ingen rolighed haffue. Damascus er fortuilet / oc flyer / hun skelffuer / oc er i angist oc pine / som en quinde i Barns nød. Huorledis? Er hand icke nu forladen / den naffnkundig oc glædelig Stad? Derfaar skulle hans vnge Mandkøn ligge nedslagne paa hans gader / oc alle hans Stridzfolck skulle vndergaa / paa samme tid / siger den HERRE Zebaoth. Och ieg vil optende muren i Damascon met ild / at hand skal fortære Ben Hadadz Pallatz.

Mod Kedar oc Hazors Kongerige / huilcke Nabogodonosor Kongen aff Babylonien slo.

Saa siger HERREN / Op / drager op i Kedar / oc forstyrer Børnene mod østen. Mand skal tage deris Bolige oc Hiorde / deris Paulun / alt Redskaffuet / oc Kamele skulle de bortføre / oc mand skal forferdelige robe paa dem trint omkring.

Flyer / holder eder hastelige der fra / forstinger eder dybt / i Hazors Jndbyggere / siger HERRE / Thi Nabogodonosor Kongen aff Babylonien / haffuer noget i sinde mod eder / oc hand mener eder. Op / drager hen op mod it Folck / som haffuer nock / och boer tryggelige / siger HERREN / De haffue huercken Porte eller Stenger / oc bo allene. Deris Kamele skulle bort røffuis / oc deris megle Fæ skulle borttagis. Oc ieg vil bortspre dem i alle Vær / dem bo i vraaerne / oc aff alle Steder / vil ieg lade deris wlycke komme offuer dem / siger HERREN / At Hazor skal bliffue Dragers bolig / oc en euig Ørcken / at ingen skal bo der / oc inted Menniske haffue huss der vdi.

Dette er HERRENS ord / som skede til Jeremiam Prophete / mod Elam / i Ze Elam de perser.dechie Juda Konge Kongerigis begyndelse / oc sagde / Saa siger den HERRE Zebaoth / See / Jeg vil sønderbryde Elams bue / deris ypperste velde / oc ieg vil lade de fire Vær aff de fire Himmelens hiørner / komme offuer dem / oc ieg vil bortspre dem i alle de samme Vær / at der skal inted Folck vere / som ey skal komme did fordreffne aff Elam. Oc ieg vil gøre Elam mistrøstig for sine Fiender / oc dem som staa effter deris Liff / oc ieg vil lade wlycke komme offuer dem met min grumhedz vrede / siger HERREN / Och ieg vil sende Suerdet bag effter dem / ind til ieg haffuer opreffuit dem. Jeg vil sette min Stoel i Elam / oc ieg vil omkomme der baade Kongen och Førsterne / siger HERREN . Men ieg vil vende Elams fengsel / i den tilkommende tid / siger HERREN .

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.